அகோலா, மகாராஷ்டிரா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

அகோலா : தங்க வீதம்

24 மார்ச் 2023
59,940
+180.00
தேதி விலை மாற்றம்
23 மார்ச் 2023 59,760 +830.00
22 மார்ச் 2023 58,930 +140.00
21 மார்ச் 2023 58,790 -840.00
20 மார்ச் 2023 59,630 +60.00
19 மார்ச் 2023 59,570 +0.00
18 மார்ச் 2023 59,570 +10.00
17 மார்ச் 2023 59,560 +1,410.00
16 மார்ச் 2023 58,150 -320.00
15 மார்ச் 2023 58,470 +880.00
14 மார்ச் 2023 57,590 -130.00
அகோலா தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,760
அகோலா தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 54,960
அகோலா தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,258
அகோலா தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 55,890
அகோலா தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (23 மார்ச்) 59,760
அகோலா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,830
அகோலா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 55,460
அகோலா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 56,418
அகோலா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,830
அகோலா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 55,860
அகோலா தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,200
அகோலா தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,040
அகோலா தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,400
அகோலா தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,040
அகோலா தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,110
அகோலா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,070
அகோலா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,420
அகோலா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,385
அகோலா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,810
அகோலா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,040
அகோலா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

அகோலா : வெள்ளி வீதம்

24 மார்ச் 2023
70,640.00
+370.00
தேதி விலை மாற்றம்
23 மார்ச் 2023 70,270 +970.00
22 மார்ச் 2023 69,300 +840.00
21 மார்ச் 2023 68,460 -360.00
20 மார்ச் 2023 68,820 +160.00
19 மார்ச் 2023 68,660 +10.00
18 மார்ச் 2023 68,650 +0.00
17 மார்ச் 2023 68,650 +2,070.00
16 மார்ச் 2023 66,580 -750.00
15 மார்ச் 2023 67,330 +420.00
14 மார்ச் 2023 66,910 +330.00
அகோலா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 70,270
அகோலா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,850
அகோலா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,669
அகோலா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,450
அகோலா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (23 மார்ச்) 70,270
அகோலா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,400
அகோலா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 63,660
அகோலா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 66,365
அகோலா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 69,970
அகோலா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 64,570
அகோலா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,860
அகோலா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 67,990
அகோலா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,871
அகோலா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,300
அகோலா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 68,930
அகோலா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,700
அகோலா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 64,990
அகோலா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,865
அகோலா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,160
அகோலா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,300
அகோலா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை