பெங்களூர், கர்நாடகா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பெங்களூர் : தங்க வீதம்

19 ஜூலை 2024
73,590
-840.00
தேதி விலை மாற்றம்
18 ஜூலை 2024 74,430 +70.00
17 ஜூலை 2024 74,360 -150.00
16 ஜூலை 2024 74,510 +800.00
15 ஜூலை 2024 73,710 +210.00
14 ஜூலை 2024 73,500 +0.00
13 ஜூலை 2024 73,500 +10.00
12 ஜூலை 2024 73,490 -20.00
11 ஜூலை 2024 73,510 +620.00
10 ஜூலை 2024 72,890 +270.00
09 ஜூலை 2024 72,620 +100.00
பெங்களூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 74,510
பெங்களூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 71,710
பெங்களூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,176
பெங்களூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 71,780
பெங்களூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (18 ஜூலை) 74,430
பெங்களூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,120
பெங்களூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,170
பெங்களூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,765
பெங்களூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 71,810
பெங்களூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 71,720
பெங்களூர் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,650
பெங்களூர் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,820
பெங்களூர் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,354
பெங்களூர் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,830
பெங்களூர் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 71,810
பெங்களூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,050
பெங்களூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,310
பெங்களூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,363
பெங்களூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,310
பெங்களூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,600
பெங்களூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பெங்களூர் : வெள்ளி வீதம்

19 ஜூலை 2024
89,990.00
-1,880.00
தேதி விலை மாற்றம்
18 ஜூலை 2024 91,870 -170.00
17 ஜூலை 2024 92,040 -1,830.00
16 ஜூலை 2024 93,870 +1,160.00
15 ஜூலை 2024 92,710 -470.00
14 ஜூலை 2024 93,180 +10.00
13 ஜூலை 2024 93,170 +10.00
12 ஜூலை 2024 93,160 -1,040.00
11 ஜூலை 2024 94,200 +1,170.00
10 ஜூலை 2024 93,030 +50.00
09 ஜூலை 2024 92,980 +350.00
பெங்களூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 94,200
பெங்களூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 89,660
பெங்களூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 92,612
பெங்களூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 89,660
பெங்களூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (18 ஜூலை) 91,870
பெங்களூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 94,050
பெங்களூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 87,250
பெங்களூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 89,542
பெங்களூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 91,830
பெங்களூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 89,500
பெங்களூர் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,370
பெங்களூர் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 81,030
பெங்களூர் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,274
பெங்களூர் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,170
பெங்களூர் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 91,830
பெங்களூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,090
பெங்களூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,730
பெங்களூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,825
பெங்களூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,730
பெங்களூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,880
பெங்களூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை