மணிப்பூர் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

மணிப்பூர் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பிஷ்ணுபூர் 28 பிப்ரவரி 2024 62,450
சண்டேல் 28 பிப்ரவரி 2024 62,450
சுராச்சந்த்பூர் 28 பிப்ரவரி 2024 62,450
கிழக்கு இம்பால் 28 பிப்ரவரி 2024 62,450
ஜிரிபாம் 28 பிப்ரவரி 2024 62,450
கச்சிங் 28 பிப்ரவரி 2024 62,450
காங்போக்பி 28 பிப்ரவரி 2024 62,450
இல்லை 28 பிப்ரவரி 2024 62,450
பெர்சால் 28 பிப்ரவரி 2024 62,450
சேனாபதி 28 பிப்ரவரி 2024 62,450
தமெங்லாங் 28 பிப்ரவரி 2024 62,450
தென்கொபால் 28 பிப்ரவரி 2024 62,450
த ou பல் 28 பிப்ரவரி 2024 62,450
உக்ருல் 28 பிப்ரவரி 2024 62,450
மேற்கு இம்பால் 28 பிப்ரவரி 2024 62,450

மணிப்பூர் : அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பிஷ்ணுபூர் 28 பிப்ரவரி 2024 69,400
சண்டேல் 28 பிப்ரவரி 2024 69,400
சுராச்சந்த்பூர் 28 பிப்ரவரி 2024 69,400
கிழக்கு இம்பால் 28 பிப்ரவரி 2024 69,400
ஜிரிபாம் 28 பிப்ரவரி 2024 69,400
கச்சிங் 28 பிப்ரவரி 2024 69,400
காங்போக்பி 28 பிப்ரவரி 2024 69,400
இல்லை 28 பிப்ரவரி 2024 69,400
பெர்சால் 28 பிப்ரவரி 2024 69,400
சேனாபதி 28 பிப்ரவரி 2024 69,400
தமெங்லாங் 28 பிப்ரவரி 2024 69,400
தென்கொபால் 28 பிப்ரவரி 2024 69,400
த ou பல் 28 பிப்ரவரி 2024 69,400
உக்ருல் 28 பிப்ரவரி 2024 69,400
மேற்கு இம்பால் 28 பிப்ரவரி 2024 69,400