மணிப்பூர் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

மணிப்பூர் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பிஷ்ணுபூர் 10 ஆகஸ்ட் 2022 52,470
சண்டேல் 10 ஆகஸ்ட் 2022 52,470
சுராச்சந்த்பூர் 10 ஆகஸ்ட் 2022 52,470
கிழக்கு இம்பால் 10 ஆகஸ்ட் 2022 52,470
ஜிரிபாம் 10 ஆகஸ்ட் 2022 52,470
கச்சிங் 10 ஆகஸ்ட் 2022 52,470
காங்போக்பி 10 ஆகஸ்ட் 2022 52,470
இல்லை 10 ஆகஸ்ட் 2022 52,470
பெர்சால் 10 ஆகஸ்ட் 2022 52,470
சேனாபதி 10 ஆகஸ்ட் 2022 52,470
தமெங்லாங் 10 ஆகஸ்ட் 2022 52,470
தென்கொபால் 10 ஆகஸ்ட் 2022 52,470
த ou பல் 10 ஆகஸ்ட் 2022 52,470
உக்ருல் 10 ஆகஸ்ட் 2022 52,470
மேற்கு இம்பால் 10 ஆகஸ்ட் 2022 52,470

மணிப்பூர் : அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பிஷ்ணுபூர் 10 ஆகஸ்ட் 2022 58,850
சண்டேல் 10 ஆகஸ்ட் 2022 58,850
சுராச்சந்த்பூர் 10 ஆகஸ்ட் 2022 58,850
கிழக்கு இம்பால் 10 ஆகஸ்ட் 2022 58,850
ஜிரிபாம் 10 ஆகஸ்ட் 2022 58,850
கச்சிங் 10 ஆகஸ்ட் 2022 58,850
காங்போக்பி 10 ஆகஸ்ட் 2022 58,850
இல்லை 10 ஆகஸ்ட் 2022 58,850
பெர்சால் 10 ஆகஸ்ட் 2022 58,850
சேனாபதி 10 ஆகஸ்ட் 2022 58,850
தமெங்லாங் 10 ஆகஸ்ட் 2022 58,850
தென்கொபால் 10 ஆகஸ்ட் 2022 58,850
த ou பல் 10 ஆகஸ்ட் 2022 58,850
உக்ருல் 10 ஆகஸ்ட் 2022 58,850
மேற்கு இம்பால் 10 ஆகஸ்ட் 2022 58,850