சீதாமரி, பீகார் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சீதாமரி : தங்க வீதம்

09 டிசம்பர் 2022
54,000
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
08 டிசம்பர் 2022 54,000 +40.00
07 டிசம்பர் 2022 53,960 +280.00
06 டிசம்பர் 2022 53,680 +290.00
05 டிசம்பர் 2022 53,390 -410.00
04 டிசம்பர் 2022 53,800 +0.00
03 டிசம்பர் 2022 53,800 +10.00
02 டிசம்பர் 2022 53,790 +10.00
01 டிசம்பர் 2022 53,780 +970.00
30 நவம்பர் 2022 52,810 +280.00
29 நவம்பர் 2022 52,530 +240.00
சீதாமரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 54,000
சீதாமரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,390
சீதாமரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 53,775
சீதாமரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,780
சீதாமரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (08 டிசம்பர்) 54,000
சீதாமரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,160
சீதாமரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,210
சீதாமரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,125
சீதாமரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,560
சீதாமரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,810
சீதாமரி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 51,940
சீதாமரி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 50,110
சீதாமரி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 50,761
சீதாமரி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 50,140
சீதாமரி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 50,360
சீதாமரி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 50,690
சீதாமரி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 49,260
சீதாமரி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 49,978
சீதாமரி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 50,080
சீதாமரி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 50,130
சீதாமரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சீதாமரி : வெள்ளி வீதம்

09 டிசம்பர் 2022
66,800.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
08 டிசம்பர் 2022 66,800 +760.00
07 டிசம்பர் 2022 66,040 +890.00
06 டிசம்பர் 2022 65,150 +200.00
05 டிசம்பர் 2022 64,950 -1,250.00
04 டிசம்பர் 2022 66,200 +0.00
03 டிசம்பர் 2022 66,200 +10.00
02 டிசம்பர் 2022 66,190 +1,060.00
01 டிசம்பர் 2022 65,130 +1,890.00
30 நவம்பர் 2022 63,240 +650.00
29 நவம்பர் 2022 62,590 +1,620.00
சீதாமரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 66,800
சீதாமரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 64,950
சீதாமரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 65,833
சீதாமரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,130
சீதாமரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (08 டிசம்பர்) 66,800
சீதாமரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,240
சீதாமரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,400
சீதாமரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,286
சீதாமரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 58,930
சீதாமரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,240
சீதாமரி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,760
சீதாமரி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 55,250
சீதாமரி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 58,009
சீதாமரி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 56,760
சீதாமரி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 57,710
சீதாமரி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 57,870
சீதாமரி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 52,330
சீதாமரி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 55,398
சீதாமரி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 52,330
சீதாமரி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 56,760
சீதாமரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை