கிஷ்த்வார், ஜம்மு-காஷ்மீர் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கிஷ்த்வார் : தங்க வீதம்

31 மார்ச் 2023
59,960
+730.00
தேதி விலை மாற்றம்
30 மார்ச் 2023 59,230 +0.00
29 மார்ச் 2023 59,230 -290.00
28 மார்ச் 2023 59,520 +640.00
27 மார்ச் 2023 58,880 -720.00
26 மார்ச் 2023 59,600 +10.00
25 மார்ச் 2023 59,590 +0.00
24 மார்ச் 2023 59,590 -280.00
23 மார்ச் 2023 59,870 +840.00
22 மார்ச் 2023 59,030 +140.00
21 மார்ச் 2023 58,890 -840.00
கிஷ்த்வார் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,870
கிஷ்த்வார் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 55,060
கிஷ்த்வார் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,828
கிஷ்த்வார் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 55,980
கிஷ்த்வார் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (30 மார்ச்) 59,230
கிஷ்த்வார் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,920
கிஷ்த்வார் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 55,550
கிஷ்த்வார் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 56,514
கிஷ்த்வார் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,920
கிஷ்த்வார் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 55,950
கிஷ்த்வார் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,300
கிஷ்த்வார் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,140
கிஷ்த்வார் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,497
கிஷ்த்வார் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,140
கிஷ்த்வார் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,210
கிஷ்த்வார் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,170
கிஷ்த்வார் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,510
கிஷ்த்வார் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,479
கிஷ்த்வார் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,900
கிஷ்த்வார் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,130
கிஷ்த்வார் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கிஷ்த்வார் : வெள்ளி வீதம்

31 மார்ச் 2023
72,200.00
+1,240.00
தேதி விலை மாற்றம்
30 மார்ச் 2023 70,960 +10.00
29 மார்ச் 2023 70,950 +160.00
28 மார்ச் 2023 70,790 +620.00
27 மார்ச் 2023 70,170 -410.00
26 மார்ச் 2023 70,580 +10.00
25 மார்ச் 2023 70,570 +0.00
24 மார்ச் 2023 70,570 +170.00
23 மார்ச் 2023 70,400 +980.00
22 மார்ச் 2023 69,420 +850.00
21 மார்ச் 2023 68,570 -370.00
கிஷ்த்வார் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 70,960
கிஷ்த்வார் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,950
கிஷ்த்வார் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 66,919
கிஷ்த்வார் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,560
கிஷ்த்வார் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (30 மார்ச்) 70,960
கிஷ்த்வார் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,520
கிஷ்த்வார் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 63,770
கிஷ்த்வார் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 66,480
கிஷ்த்வார் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 70,090
கிஷ்த்வார் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 64,680
கிஷ்த்வார் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,980
கிஷ்த்வார் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,110
கிஷ்த்வார் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,989
கிஷ்த்வார் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,420
கிஷ்த்வார் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 69,050
கிஷ்த்வார் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,820
கிஷ்த்வார் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,100
கிஷ்த்வார் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,982
கிஷ்த்வார் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,270
கிஷ்த்வார் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,420
கிஷ்த்வார் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை