கொப்பல், கர்நாடகா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கொப்பல் : தங்க வீதம்

இன்று 18 அக்டோபர் 2021
48,360
-720.00
தேதி விலை மாற்றம்
17 அக்டோபர் 2021 49,080 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 49,080 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 49,080 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 49,080 +740.00
13 அக்டோபர் 2021 48,340 +150.00
12 அக்டோபர் 2021 48,190 +10.00
11 அக்டோபர் 2021 48,180 +220.00
10 அக்டோபர் 2021 47,960 +0.00
09 அக்டோபர் 2021 47,960 +0.00
08 அக்டோபர் 2021 47,960 -80.00
கொப்பல் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,080
கொப்பல் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,410
கொப்பல் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,154
கொப்பல் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,450
கொப்பல் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (17 அக்டோபர்) 49,080
கொப்பல் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 48,680
கொப்பல் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 46,690
கொப்பல் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 47,747
கொப்பல் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 48,260
கொப்பல் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 46,690
கொப்பல் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 49,450
கொப்பல் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 47,000
கொப்பல் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 48,328
கொப்பல் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 49,450
கொப்பல் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 48,310
கொப்பல் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 49,570
கொப்பல் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 47,970
கொப்பல் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 48,893
கொப்பல் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 47,970
கொப்பல் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 49,450
கொப்பல் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கொப்பல் : வெள்ளி வீதம்

இன்று 18 அக்டோபர் 2021
64,800.00
+390.00
தேதி விலை மாற்றம்
17 அக்டோபர் 2021 64,410 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 64,410 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 64,410 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 64,410 +1,330.00
13 அக்டோபர் 2021 63,080 -160.00
12 அக்டோபர் 2021 63,240 -60.00
11 அக்டோபர் 2021 63,300 +560.00
10 அக்டோபர் 2021 62,740 +0.00
09 அக்டோபர் 2021 62,740 +0.00
08 அக்டோபர் 2021 62,740 +260.00
கொப்பல் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 64,410
கொப்பல் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,060
கொப்பல் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 62,826
கொப்பல் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,060
கொப்பல் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (17 அக்டோபர்) 64,410
கொப்பல் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 66,870
கொப்பல் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 59,800
கொப்பல் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 63,783
கொப்பல் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 64,440
கொப்பல் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 59,800
கொப்பல் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 69,850
கொப்பல் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 63,220
கொப்பல் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 65,551
கொப்பல் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 69,850
கொப்பல் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 64,550
கொப்பல் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 71,890
கொப்பல் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 67,660
கொப்பல் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 70,040
கொப்பல் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,790
கொப்பல் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 69,850
கொப்பல் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை