கொப்பல், கர்நாடகா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கொப்பல் : தங்க வீதம்

03 அக்டோபர் 2022
50,400
+190.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 அக்டோபர் 2022 50,210 +10.00
01 அக்டோபர் 2022 50,200 +0.00
30 செப்டம்பர் 2022 50,200 +90.00
29 செப்டம்பர் 2022 50,110 +150.00
28 செப்டம்பர் 2022 49,960 +440.00
27 செப்டம்பர் 2022 49,520 +200.00
26 செப்டம்பர் 2022 49,320 -270.00
25 செப்டம்பர் 2022 49,590 +0.00
24 செப்டம்பர் 2022 49,590 +0.00
23 செப்டம்பர் 2022 49,590 -590.00
கொப்பல் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 50,210
கொப்பல் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 50,200
கொப்பல் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 50,205
கொப்பல் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 50,200
கொப்பல் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (02 அக்டோபர்) 50,210
கொப்பல் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 50,760
கொப்பல் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 49,320
கொப்பல் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 50,044
கொப்பல் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 50,150
கொப்பல் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 50,200
கொப்பல் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,690
கொப்பல் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 50,830
கொப்பல் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 51,800
கொப்பல் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,490
கொப்பல் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 50,840
கொப்பல் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 53,380
கொப்பல் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 51,540
கொப்பல் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 52,027
கொப்பல் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 51,740
கொப்பல் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 51,540
கொப்பல் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கொப்பல் : வெள்ளி வீதம்

03 அக்டோபர் 2022
57,400.00
+560.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 அக்டோபர் 2022 56,840 +0.00
01 அக்டோபர் 2022 56,840 +0.00
30 செப்டம்பர் 2022 56,840 +800.00
29 செப்டம்பர் 2022 56,040 -450.00
28 செப்டம்பர் 2022 56,490 +1,110.00
27 செப்டம்பர் 2022 55,380 +110.00
26 செப்டம்பர் 2022 55,270 -950.00
25 செப்டம்பர் 2022 56,220 +0.00
24 செப்டம்பர் 2022 56,220 +10.00
23 செப்டம்பர் 2022 56,210 -1,740.00
கொப்பல் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 56,840
கொப்பல் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,840
கொப்பல் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 56,840
கொப்பல் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 56,840
கொப்பல் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (02 அக்டோபர்) 56,840
கொப்பல் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 57,950
கொப்பல் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 52,390
கொப்பல் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 55,471
கொப்பல் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 52,390
கொப்பல் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 56,840
கொப்பல் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,480
கொப்பல் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 54,060
கொப்பல் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 56,975
கொப்பல் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,380
கொப்பல் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 54,070
கொப்பல் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 59,900
கொப்பல் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 55,720
கொப்பல் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 58,051
கொப்பல் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 59,740
கொப்பல் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 57,750
கொப்பல் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை