ராஜ்கர், மத்தியப் பிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ராஜ்கர் : தங்க வீதம்

31 மார்ச் 2023
59,870
+680.00
தேதி விலை மாற்றம்
30 மார்ச் 2023 59,190 +0.00
29 மார்ச் 2023 59,190 -290.00
28 மார்ச் 2023 59,480 +640.00
27 மார்ச் 2023 58,840 -720.00
26 மார்ச் 2023 59,560 +10.00
25 மார்ச் 2023 59,550 +0.00
24 மார்ச் 2023 59,550 -280.00
23 மார்ச் 2023 59,830 +840.00
22 மார்ச் 2023 58,990 +140.00
21 மார்ச் 2023 58,850 -840.00
ராஜ்கர் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,830
ராஜ்கர் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 55,020
ராஜ்கர் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,789
ராஜ்கர் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 55,950
ராஜ்கர் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (30 மார்ச்) 59,190
ராஜ்கர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,890
ராஜ்கர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 55,510
ராஜ்கர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 56,477
ராஜ்கர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,890
ராஜ்கர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 55,920
ராஜ்கர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,260
ராஜ்கர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,100
ராஜ்கர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,460
ராஜ்கர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,100
ராஜ்கர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,170
ராஜ்கர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,130
ராஜ்கர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,470
ராஜ்கர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,443
ராஜ்கர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,870
ராஜ்கர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,100
ராஜ்கர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ராஜ்கர் : வெள்ளி வீதம்

31 மார்ச் 2023
72,140.00
+1,230.00
தேதி விலை மாற்றம்
30 மார்ச் 2023 70,910 +10.00
29 மார்ச் 2023 70,900 +160.00
28 மார்ச் 2023 70,740 +610.00
27 மார்ச் 2023 70,130 -400.00
26 மார்ச் 2023 70,530 +10.00
25 மார்ச் 2023 70,520 +0.00
24 மார்ச் 2023 70,520 +170.00
23 மார்ச் 2023 70,350 +970.00
22 மார்ச் 2023 69,380 +850.00
21 மார்ச் 2023 68,530 -360.00
ராஜ்கர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 70,910
ராஜ்கர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,910
ராஜ்கர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 66,875
ராஜ்கர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,520
ராஜ்கர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (30 மார்ச்) 70,910
ராஜ்கர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,480
ராஜ்கர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 63,730
ராஜ்கர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 66,436
ராஜ்கர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 70,040
ராஜ்கர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 64,640
ராஜ்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,940
ராஜ்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,060
ராஜ்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,943
ராஜ்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,380
ராஜ்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 69,000
ராஜ்கர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,770
ராஜ்கர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,060
ராஜ்கர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,936
ராஜ்கர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,230
ராஜ்கர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,370
ராஜ்கர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை