சாகர், மத்தியப் பிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சாகர் : தங்க வீதம்

27 மார்ச் 2023
59,560
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 மார்ச் 2023 59,560 +10.00
25 மார்ச் 2023 59,550 +0.00
24 மார்ச் 2023 59,550 -280.00
23 மார்ச் 2023 59,830 +840.00
22 மார்ச் 2023 58,990 +140.00
21 மார்ச் 2023 58,850 -840.00
20 மார்ச் 2023 59,690 +50.00
19 மார்ச் 2023 59,640 +10.00
18 மார்ச் 2023 59,630 +0.00
17 மார்ச் 2023 59,630 +1,420.00
சாகர் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,830
சாகர் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 55,020
சாகர் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,576
சாகர் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 55,950
சாகர் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (26 மார்ச்) 59,560
சாகர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,890
சாகர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 55,510
சாகர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 56,477
சாகர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,890
சாகர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 55,920
சாகர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,260
சாகர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,100
சாகர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,460
சாகர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,100
சாகர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,170
சாகர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,130
சாகர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,470
சாகர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,443
சாகர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,870
சாகர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,100
சாகர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சாகர் : வெள்ளி வீதம்

27 மார்ச் 2023
70,530.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 மார்ச் 2023 70,530 +10.00
25 மார்ச் 2023 70,520 +0.00
24 மார்ச் 2023 70,520 +170.00
23 மார்ச் 2023 70,350 +970.00
22 மார்ச் 2023 69,380 +850.00
21 மார்ச் 2023 68,530 -360.00
20 மார்ச் 2023 68,890 +160.00
19 மார்ச் 2023 68,730 +0.00
18 மார்ச் 2023 68,730 +10.00
17 மார்ச் 2023 68,720 +2,070.00
சாகர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 70,530
சாகர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,910
சாகர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 66,291
சாகர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,520
சாகர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (26 மார்ச்) 70,530
சாகர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,480
சாகர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 63,730
சாகர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 66,436
சாகர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 70,040
சாகர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 64,640
சாகர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,940
சாகர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,060
சாகர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,943
சாகர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,380
சாகர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 69,000
சாகர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,770
சாகர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,060
சாகர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,936
சாகர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,230
சாகர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,370
சாகர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை