ஜோத்பூர், ராஜஸ்தான் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஜோத்பூர் : தங்க வீதம்

05 டிசம்பர் 2023
62,520
+200.00
தேதி விலை மாற்றம்
04 டிசம்பர் 2023 62,320 -950.00
03 டிசம்பர் 2023 63,270 +0.00
02 டிசம்பர் 2023 63,270 +10.00
01 டிசம்பர் 2023 63,260 +730.00
30 நவம்பர் 2023 62,530 -330.00
29 நவம்பர் 2023 62,860 +350.00
28 நவம்பர் 2023 62,510 +950.00
27 நவம்பர் 2023 61,560 +0.00
26 நவம்பர் 2023 61,560 +10.00
25 நவம்பர் 2023 61,550 +0.00
ஜோத்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,270
ஜோத்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 62,320
ஜோத்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,030
ஜோத்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,260
ஜோத்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (04 டிசம்பர்) 62,320
ஜோத்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,860
ஜோத்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,760
ஜோத்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 60,965
ஜோத்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 60,860
ஜோத்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 62,530
ஜோத்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,320
ஜோத்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,540
ஜோத்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 59,187
ஜோத்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 57,490
ஜோத்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 60,980
ஜோத்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,540
ஜோத்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 57,290
ஜோத்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 58,905
ஜோத்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,470
ஜோத்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 57,490
ஜோத்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஜோத்பூர் : வெள்ளி வீதம்

05 டிசம்பர் 2023
75,780.00
-90.00
தேதி விலை மாற்றம்
04 டிசம்பர் 2023 75,870 -1,810.00
03 டிசம்பர் 2023 77,680 +10.00
02 டிசம்பர் 2023 77,670 +0.00
01 டிசம்பர் 2023 77,670 +420.00
30 நவம்பர் 2023 77,250 +1,140.00
29 நவம்பர் 2023 76,110 +670.00
28 நவம்பர் 2023 75,440 +1,290.00
27 நவம்பர் 2023 74,150 +10.00
26 நவம்பர் 2023 74,140 +0.00
25 நவம்பர் 2023 74,140 +10.00
ஜோத்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,680
ஜோத்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 75,870
ஜோத்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 77,223
ஜோத்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,670
ஜோத்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (04 டிசம்பர்) 75,870
ஜோத்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 77,250
ஜோத்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,090
ஜோத்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,667
ஜோத்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,380
ஜோத்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 77,250
ஜோத்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 72,930
ஜோத்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 66,710
ஜோத்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 70,585
ஜோத்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 69,770
ஜோத்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 71,730
ஜோத்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,820
ஜோத்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 69,760
ஜோத்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,181
ஜோத்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,810
ஜோத்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 69,770
ஜோத்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை