பாவ்நகர், குஜராத் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பாவ்நகர் : தங்க வீதம்

14 ஜூலை 2024
73,540
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
13 ஜூலை 2024 73,540 +10.00
12 ஜூலை 2024 73,530 -20.00
11 ஜூலை 2024 73,550 +620.00
10 ஜூலை 2024 72,930 +270.00
09 ஜூலை 2024 72,660 +100.00
08 ஜூலை 2024 72,560 -690.00
07 ஜூலை 2024 73,250 +0.00
06 ஜூலை 2024 73,250 +10.00
05 ஜூலை 2024 73,240 +700.00
04 ஜூலை 2024 72,540 -10.00
பாவ்நகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 73,550
பாவ்நகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 71,750
பாவ்நகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 72,859
பாவ்நகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 71,820
பாவ்நகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (13 ஜூலை) 73,540
பாவ்நகர் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,160
பாவ்நகர் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,210
பாவ்நகர் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,834
பாவ்நகர் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 71,850
பாவ்நகர் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 71,760
பாவ்நகர் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,690
பாவ்நகர் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,860
பாவ்நகர் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,393
பாவ்நகர் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,870
பாவ்நகர் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 71,850
பாவ்நகர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,090
பாவ்நகர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,350
பாவ்நகர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,401
பாவ்நகர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,350
பாவ்நகர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,630
பாவ்நகர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பாவ்நகர் : வெள்ளி வீதம்

14 ஜூலை 2024
93,220.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
13 ஜூலை 2024 93,220 +0.00
12 ஜூலை 2024 93,220 -1,030.00
11 ஜூலை 2024 94,250 +1,170.00
10 ஜூலை 2024 93,080 +50.00
09 ஜூலை 2024 93,030 +350.00
08 ஜூலை 2024 92,680 -960.00
07 ஜூலை 2024 93,640 +10.00
06 ஜூலை 2024 93,630 +10.00
05 ஜூலை 2024 93,620 +1,640.00
04 ஜூலை 2024 91,980 -30.00
பாவ்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 94,250
பாவ்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 89,700
பாவ்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 92,615
பாவ்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 89,700
பாவ்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (13 ஜூலை) 93,220
பாவ்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 94,100
பாவ்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 87,300
பாவ்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 89,671
பாவ்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 91,880
பாவ்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 89,550
பாவ்நகர் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,420
பாவ்நகர் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 81,080
பாவ்நகர் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,322
பாவ்நகர் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,220
பாவ்நகர் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 91,880
பாவ்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,130
பாவ்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,770
பாவ்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,868
பாவ்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,770
பாவ்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,930
பாவ்நகர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை