ஜெய்சால்மர், ராஜஸ்தான் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஜெய்சால்மர் : தங்க வீதம்

17 ஏப்ரல் 2024
72,980
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 ஏப்ரல் 2024 72,980 +760.00
15 ஏப்ரல் 2024 72,220 +330.00
14 ஏப்ரல் 2024 71,890 +0.00
13 ஏப்ரல் 2024 71,890 +10.00
12 ஏப்ரல் 2024 71,880 +270.00
11 ஏப்ரல் 2024 71,610 +440.00
10 ஏப்ரல் 2024 71,170 -110.00
09 ஏப்ரல் 2024 71,280 +410.00
08 ஏப்ரல் 2024 70,870 +340.00
07 ஏப்ரல் 2024 70,530 +0.00
ஜெய்சால்மர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 72,980
ஜெய்சால்மர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,250
ஜெய்சால்மர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 70,872
ஜெய்சால்மர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,250
ஜெய்சால்மர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (16 ஏப்ரல்) 72,980
ஜெய்சால்மர் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,030
ஜெய்சால்மர் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,660
ஜெய்சால்மர் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,891
ஜெய்சால்மர் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,660
ஜெய்சால்மர் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,620
ஜெய்சால்மர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 62,870
ஜெய்சால்மர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,390
ஜெய்சால்மர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,195
ஜெய்சால்மர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 62,870
ஜெய்சால்மர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,600
ஜெய்சால்மர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 63,380
ஜெய்சால்மர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,590
ஜெய்சால்மர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 62,372
ஜெய்சால்மர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,380
ஜெய்சால்மர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 62,660
ஜெய்சால்மர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஜெய்சால்மர் : வெள்ளி வீதம்

17 ஏப்ரல் 2024
83,680.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 ஏப்ரல் 2024 83,680 -330.00
15 ஏப்ரல் 2024 84,010 +780.00
14 ஏப்ரல் 2024 83,230 +10.00
13 ஏப்ரல் 2024 83,220 +0.00
12 ஏப்ரல் 2024 83,220 +170.00
11 ஏப்ரல் 2024 83,050 +270.00
10 ஏப்ரல் 2024 82,780 +200.00
09 ஏப்ரல் 2024 82,580 +560.00
08 ஏப்ரல் 2024 82,020 +1,030.00
07 ஏப்ரல் 2024 80,990 +10.00
ஜெய்சால்மர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,010
ஜெய்சால்மர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,660
ஜெய்சால்மர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,445
ஜெய்சால்மர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,660
ஜெய்சால்மர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (16 ஏப்ரல்) 83,680
ஜெய்சால்மர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,670
ஜெய்சால்மர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,180
ஜெய்சால்மர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,528
ஜெய்சால்மர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,180
ஜெய்சால்மர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,130
ஜெய்சால்மர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,320
ஜெய்சால்மர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,050
ஜெய்சால்மர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,912
ஜெய்சால்மர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,320
ஜெய்சால்மர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,170
ஜெய்சால்மர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 74,340
ஜெய்சால்மர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 70,860
ஜெய்சால்மர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 72,147
ஜெய்சால்மர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 74,340
ஜெய்சால்மர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 72,330
ஜெய்சால்மர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை