ஜெய்சால்மர், ராஜஸ்தான் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஜெய்சால்மர் : தங்க வீதம்

08 ஆகஸ்ட் 2022
52,080
+260.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 ஆகஸ்ட் 2022 51,820 +10.00
06 ஆகஸ்ட் 2022 51,810 +0.00
05 ஆகஸ்ட் 2022 51,810 -310.00
04 ஆகஸ்ட் 2022 52,120 -520.00
03 ஆகஸ்ட் 2022 52,640 +1,110.00
02 ஆகஸ்ட் 2022 51,530 +90.00
01 ஆகஸ்ட் 2022 51,440 -50.00
31 ஜூலை 2022 51,490 -1,310.00
30 ஜூலை 2022 52,800 +300.00
29 ஜூலை 2022 52,500 +600.00
ஜெய்சால்மர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,640
ஜெய்சால்மர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 51,440
ஜெய்சால்மர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 51,881
ஜெய்சால்மர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,440
ஜெய்சால்மர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (07 ஆகஸ்ட்) 51,820
ஜெய்சால்மர் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 53,340
ஜெய்சால்மர் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 51,490
ஜெய்சால்மர் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 51,979
ஜெய்சால்மர் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 51,690
ஜெய்சால்மர் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 51,490
ஜெய்சால்மர் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 52,910
ஜெய்சால்மர் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 51,360
ஜெய்சால்மர் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 52,068
ஜெய்சால்மர் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 52,040
ஜெய்சால்மர் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 51,910
ஜெய்சால்மர் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 52,960
ஜெய்சால்மர் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 51,040
ஜெய்சால்மர் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 51,902
ஜெய்சால்மர் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 52,460
ஜெய்சால்மர் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 52,100
ஜெய்சால்மர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஜெய்சால்மர் : வெள்ளி வீதம்

08 ஆகஸ்ட் 2022
58,460.00
+990.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 ஆகஸ்ட் 2022 57,470 +0.00
06 ஆகஸ்ட் 2022 57,470 +0.00
05 ஆகஸ்ட் 2022 57,470 -610.00
04 ஆகஸ்ட் 2022 58,080 +360.00
03 ஆகஸ்ட் 2022 57,720 +160.00
02 ஆகஸ்ட் 2022 57,560 -770.00
01 ஆகஸ்ட் 2022 58,330 +640.00
31 ஜூலை 2022 57,690 -1,610.00
30 ஜூலை 2022 59,300 +340.00
29 ஜூலை 2022 58,960 +2,840.00
ஜெய்சால்மர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 58,330
ஜெய்சால்மர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 57,470
ஜெய்சால்மர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 57,729
ஜெய்சால்மர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,330
ஜெய்சால்மர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (07 ஆகஸ்ட்) 57,470
ஜெய்சால்மர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 59,850
ஜெய்சால்மர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 55,670
ஜெய்சால்மர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 58,001
ஜெய்சால்மர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 59,690
ஜெய்சால்மர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 57,690
ஜெய்சால்மர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 63,790
ஜெய்சால்மர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 60,440
ஜெய்சால்மர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 62,467
ஜெய்சால்மர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 62,550
ஜெய்சால்மர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 60,440
ஜெய்சால்மர் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 65,410
ஜெய்சால்மர் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 60,120
ஜெய்சால்மர் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 62,901
ஜெய்சால்மர் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 65,410
ஜெய்சால்மர் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 63,320
ஜெய்சால்மர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை