நல்பரி, அசாம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

நல்பரி : தங்க வீதம்

இன்று 17 ஜனவரி 2022
48,960
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 ஜனவரி 2022 48,960 +0.00
15 ஜனவரி 2022 48,960 +0.00
14 ஜனவரி 2022 48,960 -70.00
13 ஜனவரி 2022 49,030 +120.00
12 ஜனவரி 2022 48,910 +240.00
11 ஜனவரி 2022 48,670 +10.00
10 ஜனவரி 2022 48,660 +0.00
09 ஜனவரி 2022 48,660 +0.00
08 ஜனவரி 2022 48,660 +0.00
07 ஜனவரி 2022 48,660 -590.00
நல்பரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 49,330
நல்பரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 48,660
நல்பரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 48,939
நல்பரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 49,110
நல்பரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (16 ஜனவரி) 48,960
நல்பரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 49,890
நல்பரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 48,610
நல்பரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 49,265
நல்பரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 48,820
நல்பரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 49,110
நல்பரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 50,570
நல்பரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 48,200
நல்பரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 49,457
நல்பரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 48,850
நல்பரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 48,800
நல்பரி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,430
நல்பரி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,470
நல்பரி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,511
நல்பரி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,510
நல்பரி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 49,190
நல்பரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

நல்பரி : வெள்ளி வீதம்

இன்று 17 ஜனவரி 2022
63,500.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 ஜனவரி 2022 63,500 +0.00
15 ஜனவரி 2022 63,500 +0.00
14 ஜனவரி 2022 63,500 +60.00
13 ஜனவரி 2022 63,440 +780.00
12 ஜனவரி 2022 62,660 +440.00
11 ஜனவரி 2022 62,220 +70.00
10 ஜனவரி 2022 62,150 +180.00
09 ஜனவரி 2022 61,970 +0.00
08 ஜனவரி 2022 61,970 +0.00
07 ஜனவரி 2022 61,970 -1,860.00
நல்பரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 64,260
நல்பரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,970
நல்பரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 63,101
நல்பரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,750
நல்பரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (16 ஜனவரி) 63,500
நல்பரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 64,110
நல்பரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,750
நல்பரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,216
நல்பரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,220
நல்பரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,750
நல்பரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 68,860
நல்பரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 63,210
நல்பரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 66,346
நல்பரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 66,180
நல்பரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,210
நல்பரி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,830
நல்பரி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,140
நல்பரி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 64,548
நல்பரி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,140
நல்பரி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 66,590
நல்பரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை