நல்பரி, அசாம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

நல்பரி : தங்க வீதம்

08 பிப்ரவரி 2023
57,300
+50.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 பிப்ரவரி 2023 57,250 +220.00
06 பிப்ரவரி 2023 57,030 +400.00
05 பிப்ரவரி 2023 56,630 +0.00
04 பிப்ரவரி 2023 56,630 +0.00
03 பிப்ரவரி 2023 56,630 -1,250.00
02 பிப்ரவரி 2023 57,880 -70.00
01 பிப்ரவரி 2023 57,950 +720.00
31 ஜனவரி 2023 57,230 +110.00
30 ஜனவரி 2023 57,120 +0.00
30 ஜனவரி 2023 57,120 -200.00
நல்பரி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,950
நல்பரி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 56,630
நல்பரி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 57,143
நல்பரி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,950
நல்பரி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (07 பிப்ரவரி) 57,250
நல்பரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,320
நல்பரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,160
நல்பரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,538
நல்பரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,160
நல்பரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,230
நல்பரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,190
நல்பரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,530
நல்பரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,500
நல்பரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,930
நல்பரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,150
நல்பரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,300
நல்பரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,340
நல்பரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,263
நல்பரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,690
நல்பரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,950
நல்பரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

நல்பரி : வெள்ளி வீதம்

08 பிப்ரவரி 2023
67,950.00
+350.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 பிப்ரவரி 2023 67,600 -100.00
06 பிப்ரவரி 2023 67,700 -190.00
05 பிப்ரவரி 2023 67,890 +0.00
04 பிப்ரவரி 2023 67,890 +10.00
03 பிப்ரவரி 2023 67,880 -2,670.00
02 பிப்ரவரி 2023 70,550 +440.00
01 பிப்ரவரி 2023 70,110 +1,040.00
31 ஜனவரி 2023 69,070 +230.00
30 ஜனவரி 2023 68,840 +0.00
30 ஜனவரி 2023 68,840 +280.00
நல்பரி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,550
நல்பரி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 67,600
நல்பரி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 68,517
நல்பரி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 70,110
நல்பரி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (07 பிப்ரவரி) 67,600
நல்பரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 70,010
நல்பரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,130
நல்பரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 69,010
நல்பரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,450
நல்பரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 69,070
நல்பரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,840
நல்பரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,120
நல்பரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 68,008
நல்பரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,300
நல்பரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,440
நல்பரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,400
நல்பரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,550
நல்பரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,447
நல்பரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 59,090
நல்பரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,400
நல்பரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை