டாங்ஸ், குஜராத் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

டாங்ஸ் : தங்க வீதம்

28 செப்டம்பர் 2022
49,540
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
27 செப்டம்பர் 2022 49,540 +190.00
26 செப்டம்பர் 2022 49,350 -270.00
25 செப்டம்பர் 2022 49,620 +0.00
24 செப்டம்பர் 2022 49,620 +10.00
23 செப்டம்பர் 2022 49,610 -600.00
22 செப்டம்பர் 2022 50,210 +600.00
21 செப்டம்பர் 2022 49,610 +200.00
20 செப்டம்பர் 2022 49,410 -90.00
19 செப்டம்பர் 2022 49,500 -30.00
18 செப்டம்பர் 2022 49,530 +10.00
டாங்ஸ் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 50,790
டாங்ஸ் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 49,350
டாங்ஸ் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 50,067
டாங்ஸ் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 50,180
டாங்ஸ் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (27 செப்டம்பர்) 49,540
டாங்ஸ் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,720
டாங்ஸ் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 50,860
டாங்ஸ் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 51,828
டாங்ஸ் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,510
டாங்ஸ் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 50,860
டாங்ஸ் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 53,410
டாங்ஸ் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 51,560
டாங்ஸ் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 52,053
டாங்ஸ் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 51,770
டாங்ஸ் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 51,560
டாங்ஸ் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 52,980
டாங்ஸ் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 51,440
டாங்ஸ் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 52,144
டாங்ஸ் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 52,110
டாங்ஸ் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 51,980
டாங்ஸ் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

டாங்ஸ் : வெள்ளி வீதம்

28 செப்டம்பர் 2022
55,410.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
27 செப்டம்பர் 2022 55,410 +110.00
26 செப்டம்பர் 2022 55,300 -950.00
25 செப்டம்பர் 2022 56,250 +0.00
24 செப்டம்பர் 2022 56,250 +10.00
23 செப்டம்பர் 2022 56,240 -1,740.00
22 செப்டம்பர் 2022 57,980 +700.00
21 செப்டம்பர் 2022 57,280 +960.00
20 செப்டம்பர் 2022 56,320 -300.00
19 செப்டம்பர் 2022 56,620 -50.00
18 செப்டம்பர் 2022 56,670 +0.00
டாங்ஸ் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 57,980
டாங்ஸ் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 52,420
டாங்ஸ் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 55,391
டாங்ஸ் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 52,420
டாங்ஸ் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (27 செப்டம்பர்) 55,410
டாங்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,510
டாங்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 54,090
டாங்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 57,006
டாங்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,410
டாங்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 54,100
டாங்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 59,940
டாங்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 55,750
டாங்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 58,083
டாங்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 59,770
டாங்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 57,780
டாங்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 63,880
டாங்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 60,520
டாங்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 62,555
டாங்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 62,640
டாங்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 60,520
டாங்ஸ் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை