பாரமுல்லா, ஜம்மு-காஷ்மீர் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பாரமுல்லா : தங்க வீதம்

இன்று 17 ஜனவரி 2022
48,940
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 ஜனவரி 2022 48,940 +0.00
15 ஜனவரி 2022 48,940 +0.00
14 ஜனவரி 2022 48,940 -70.00
13 ஜனவரி 2022 49,010 +120.00
12 ஜனவரி 2022 48,890 +240.00
11 ஜனவரி 2022 48,650 +0.00
10 ஜனவரி 2022 48,650 +10.00
09 ஜனவரி 2022 48,640 +0.00
08 ஜனவரி 2022 48,640 +0.00
07 ஜனவரி 2022 48,640 -590.00
பாரமுல்லா தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 49,310
பாரமுல்லா தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 48,640
பாரமுல்லா தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 48,921
பாரமுல்லா தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 49,090
பாரமுல்லா தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (16 ஜனவரி) 48,940
பாரமுல்லா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 49,870
பாரமுல்லா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 48,590
பாரமுல்லா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 49,246
பாரமுல்லா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 48,800
பாரமுல்லா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 49,090
பாரமுல்லா தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 50,550
பாரமுல்லா தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 48,180
பாரமுல்லா தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 49,438
பாரமுல்லா தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 48,830
பாரமுல்லா தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 48,780
பாரமுல்லா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,410
பாரமுல்லா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,450
பாரமுல்லா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,493
பாரமுல்லா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,490
பாரமுல்லா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 49,170
பாரமுல்லா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பாரமுல்லா : வெள்ளி வீதம்

இன்று 17 ஜனவரி 2022
63,480.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 ஜனவரி 2022 63,480 +0.00
15 ஜனவரி 2022 63,480 +0.00
14 ஜனவரி 2022 63,480 +70.00
13 ஜனவரி 2022 63,410 +770.00
12 ஜனவரி 2022 62,640 +450.00
11 ஜனவரி 2022 62,190 +60.00
10 ஜனவரி 2022 62,130 +180.00
09 ஜனவரி 2022 61,950 +0.00
08 ஜனவரி 2022 61,950 +0.00
07 ஜனவரி 2022 61,950 -1,850.00
பாரமுல்லா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 64,240
பாரமுல்லா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,950
பாரமுல்லா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 63,076
பாரமுல்லா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,720
பாரமுல்லா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (16 ஜனவரி) 63,480
பாரமுல்லா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 64,090
பாரமுல்லா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,720
பாரமுல்லா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,193
பாரமுல்லா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,200
பாரமுல்லா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,720
பாரமுல்லா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 68,830
பாரமுல்லா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 63,190
பாரமுல்லா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 66,321
பாரமுல்லா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 66,160
பாரமுல்லா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,190
பாரமுல்லா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,800
பாரமுல்லா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,120
பாரமுல்லா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 64,525
பாரமுல்லா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,120
பாரமுல்லா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 66,560
பாரமுல்லா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை