லே, ஜம்மு-காஷ்மீர் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

லே : தங்க வீதம்

22 ஜூன் 2024
71,740
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 ஜூன் 2024 71,740 -1,000.00
20 ஜூன் 2024 72,740 +860.00
19 ஜூன் 2024 71,880 +50.00
18 ஜூன் 2024 71,830 +210.00
17 ஜூன் 2024 71,620 -450.00
16 ஜூன் 2024 72,070 +0.00
15 ஜூன் 2024 72,070 +10.00
14 ஜூன் 2024 72,060 +820.00
13 ஜூன் 2024 71,240 -760.00
12 ஜூன் 2024 72,000 +410.00
லே தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,180
லே தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,240
லே தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,925
லே தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 71,880
லே தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (21 ஜூன்) 71,740
லே தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,720
லே தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,890
லே தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,422
லே தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,890
லே தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 71,880
லே தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,120
லே தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,370
லே தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,430
லே தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,370
லே தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,660
லே தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,150
லே தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,780
லே தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 66,014
லே தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,780
லே தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,750
லே - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

லே : வெள்ளி வீதம்

22 ஜூன் 2024
89,550.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 ஜூன் 2024 89,550 -2,510.00
20 ஜூன் 2024 92,060 +2,150.00
19 ஜூன் 2024 89,910 +510.00
18 ஜூன் 2024 89,400 +160.00
17 ஜூன் 2024 89,240 -280.00
16 ஜூன் 2024 89,520 +0.00
15 ஜூன் 2024 89,520 +10.00
14 ஜூன் 2024 89,510 +1,180.00
13 ஜூன் 2024 88,330 -2,420.00
12 ஜூன் 2024 90,750 +1,770.00
லே வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 94,140
லே வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 88,330
லே வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 90,276
லே வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 91,920
லே வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (21 ஜூன்) 89,550
லே வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,460
லே வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 81,110
லே வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,356
லே வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,250
லே வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 91,910
லே வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,160
லே வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,800
லே வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,900
லே வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,800
லே வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,960
லே வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,810
லே வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,320
லே வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,667
லே வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,320
லே வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,270
லே - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை