லே, ஜம்மு-காஷ்மீர் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

லே : தங்க வீதம்

இன்று 26 அக்டோபர் 2021
49,410
+410.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 அக்டோபர் 2021 49,000 +400.00
24 அக்டோபர் 2021 48,600 +0.00
23 அக்டோபர் 2021 48,600 +0.00
22 அக்டோபர் 2021 48,600 -90.00
21 அக்டோபர் 2021 48,690 +220.00
20 அக்டோபர் 2021 48,470 -10.00
19 அக்டோபர் 2021 48,480 +80.00
18 அக்டோபர் 2021 48,400 -720.00
17 அக்டோபர் 2021 49,120 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 49,120 +0.00
லே தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,120
லே தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,450
லே தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,327
லே தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,490
லே தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (25 அக்டோபர்) 49,000
லே தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 48,720
லே தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 46,730
லே தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 47,791
லே தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 48,310
லே தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 46,730
லே தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 49,500
லே தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 47,040
லே தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 48,371
லே தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 49,500
லே தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 48,350
லே தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 49,620
லே தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 48,020
லே தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 48,936
லே தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 48,020
லே தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 49,500
லே - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

லே : வெள்ளி வீதம்

இன்று 26 அக்டோபர் 2021
67,800.00
+490.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 அக்டோபர் 2021 67,310 +660.00
24 அக்டோபர் 2021 66,650 +0.00
23 அக்டோபர் 2021 66,650 +0.00
22 அக்டோபர் 2021 66,650 -610.00
21 அக்டோபர் 2021 67,260 +1,190.00
20 அக்டோபர் 2021 66,070 +1,210.00
19 அக்டோபர் 2021 64,860 +0.00
18 அக்டோபர் 2021 64,860 +390.00
17 அக்டோபர் 2021 64,470 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 64,470 +0.00
லே வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,310
லே வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,120
லே வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 63,975
லே வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,120
லே வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (25 அக்டோபர்) 67,310
லே வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 66,930
லே வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 59,850
லே வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 63,841
லே வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 64,500
லே வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 59,850
லே வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 69,920
லே வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 63,270
லே வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 65,611
லே வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 69,920
லே வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 64,610
லே வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 71,950
லே வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 67,720
லே வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 70,104
லே வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,850
லே வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 69,920
லே - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை