லே, ஜம்மு-காஷ்மீர் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

லே : தங்க வீதம்

09 டிசம்பர் 2022
54,120
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
08 டிசம்பர் 2022 54,120 +40.00
07 டிசம்பர் 2022 54,080 +280.00
06 டிசம்பர் 2022 53,800 +290.00
05 டிசம்பர் 2022 53,510 -410.00
04 டிசம்பர் 2022 53,920 +0.00
03 டிசம்பர் 2022 53,920 +10.00
02 டிசம்பர் 2022 53,910 +10.00
01 டிசம்பர் 2022 53,900 +970.00
30 நவம்பர் 2022 52,930 +290.00
29 நவம்பர் 2022 52,640 +230.00
லே தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 54,120
லே தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,510
லே தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 53,895
லே தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,900
லே தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (08 டிசம்பர்) 54,120
லே தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,280
லே தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,320
லே தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,243
லே தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,670
லே தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,930
லே தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 52,060
லே தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 50,220
லே தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 50,876
லே தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 50,250
லே தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 50,470
லே தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 50,810
லே தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 49,370
லே தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 50,092
லே தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 50,200
லே தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 50,250
லே - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

லே : வெள்ளி வீதம்

09 டிசம்பர் 2022
66,950.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
08 டிசம்பர் 2022 66,950 +760.00
07 டிசம்பர் 2022 66,190 +900.00
06 டிசம்பர் 2022 65,290 +190.00
05 டிசம்பர் 2022 65,100 -1,250.00
04 டிசம்பர் 2022 66,350 +0.00
03 டிசம்பர் 2022 66,350 +10.00
02 டிசம்பர் 2022 66,340 +1,070.00
01 டிசம்பர் 2022 65,270 +1,890.00
30 நவம்பர் 2022 63,380 +640.00
29 நவம்பர் 2022 62,740 +1,630.00
லே வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 66,950
லே வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,100
லே வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 65,980
லே வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,270
லே வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (08 டிசம்பர்) 66,950
லே வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,380
லே வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,530
லே வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,424
லே வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 59,060
லே வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,380
லே வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,900
லே வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 55,370
லே வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 58,140
லே வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 56,890
லே வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 57,840
லே வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 58,000
லே வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 52,440
லே வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 55,523
லே வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 52,440
லே வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 56,890
லே - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை