நரசிங்க்பூர், மத்தியப் பிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

நரசிங்க்பூர் : தங்க வீதம்

04 அக்டோபர் 2022
51,930
+790.00
தேதி விலை மாற்றம்
03 அக்டோபர் 2022 51,140 +920.00
02 அக்டோபர் 2022 50,220 +0.00
01 அக்டோபர் 2022 50,220 +10.00
30 செப்டம்பர் 2022 50,210 +80.00
29 செப்டம்பர் 2022 50,130 +160.00
28 செப்டம்பர் 2022 49,970 +440.00
27 செப்டம்பர் 2022 49,530 +190.00
26 செப்டம்பர் 2022 49,340 -270.00
25 செப்டம்பர் 2022 49,610 +10.00
24 செப்டம்பர் 2022 49,600 +0.00
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 51,140
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 50,220
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 50,527
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 50,220
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (03 அக்டோபர்) 51,140
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 50,770
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 49,340
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 50,058
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 50,160
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 50,210
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,700
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 50,850
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 51,814
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,500
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 50,850
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 53,400
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 51,550
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 52,039
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 51,750
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 51,550
நரசிங்க்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

நரசிங்க்பூர் : வெள்ளி வீதம்

04 அக்டோபர் 2022
62,270.00
+1,380.00
தேதி விலை மாற்றம்
03 அக்டோபர் 2022 60,890 +4,030.00
02 அக்டோபர் 2022 56,860 +0.00
01 அக்டோபர் 2022 56,860 +10.00
30 செப்டம்பர் 2022 56,850 +790.00
29 செப்டம்பர் 2022 56,060 -440.00
28 செப்டம்பர் 2022 56,500 +1,100.00
27 செப்டம்பர் 2022 55,400 +120.00
26 செப்டம்பர் 2022 55,280 -960.00
25 செப்டம்பர் 2022 56,240 +10.00
24 செப்டம்பர் 2022 56,230 +0.00
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 60,890
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,860
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 58,203
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 56,860
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (03 அக்டோபர்) 60,890
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 57,960
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 52,410
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 55,486
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 52,410
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 56,850
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,500
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 54,080
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 56,992
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,400
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 54,080
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 59,920
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 55,740
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 58,069
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 59,760
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 57,760
நரசிங்க்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை