நரசிங்க்பூர், மத்தியப் பிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

நரசிங்க்பூர் : தங்க வீதம்

இன்று 22 அக்டோபர் 2021
48,560
-100.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 அக்டோபர் 2021 48,660 +220.00
20 அக்டோபர் 2021 48,440 -10.00
19 அக்டோபர் 2021 48,450 +80.00
18 அக்டோபர் 2021 48,370 -720.00
17 அக்டோபர் 2021 49,090 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 49,090 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 49,090 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 49,090 +740.00
13 அக்டோபர் 2021 48,350 +150.00
12 அக்டோபர் 2021 48,200 +10.00
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,090
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,420
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,225
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,460
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (21 அக்டோபர்) 48,660
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 48,690
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 46,700
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 47,759
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 48,270
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 46,700
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 49,460
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 47,010
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 48,338
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 49,460
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 48,320
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 49,590
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 47,990
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 48,905
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 47,990
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 49,460
நரசிங்க்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

நரசிங்க்பூர் : வெள்ளி வீதம்

இன்று 22 அக்டோபர் 2021
66,610.00
-600.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 அக்டோபர் 2021 67,210 +1,180.00
20 அக்டோபர் 2021 66,030 +1,210.00
19 அக்டோபர் 2021 64,820 +0.00
18 அக்டோபர் 2021 64,820 +390.00
17 அக்டோபர் 2021 64,430 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 64,430 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 64,430 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 64,430 +1,340.00
13 அக்டோபர் 2021 63,090 -170.00
12 அக்டோபர் 2021 63,260 -50.00
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,210
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,080
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 63,392
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,080
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (21 அக்டோபர்) 67,210
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 66,890
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 59,820
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 63,798
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 64,460
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 59,820
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 69,870
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 63,230
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 65,569
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 69,870
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 64,570
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 71,910
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 67,670
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 70,055
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,800
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 69,870
நரசிங்க்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை