நரசிங்க்பூர், மத்தியப் பிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

நரசிங்க்பூர் : தங்க வீதம்

24 மே 2024
71,790
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
23 மே 2024 71,790 -1,540.00
22 மே 2024 73,330 -960.00
21 மே 2024 74,290 -380.00
20 மே 2024 74,670 +650.00
19 மே 2024 74,020 +10.00
18 மே 2024 74,010 +0.00
17 மே 2024 74,010 +800.00
16 மே 2024 73,210 -130.00
15 மே 2024 73,340 +800.00
14 மே 2024 72,540 +470.00
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,670
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,840
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,506
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,850
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (23 மே) 71,790
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,070
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,330
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,382
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,330
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,610
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,110
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,740
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,970
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,740
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,700
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 62,950
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,460
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,271
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 62,950
நரசிங்க்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,670
நரசிங்க்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

நரசிங்க்பூர் : வெள்ளி வீதம்

24 மே 2024
90,440.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
23 மே 2024 90,440 -2,650.00
22 மே 2024 93,090 -1,740.00
21 மே 2024 94,830 -770.00
20 மே 2024 95,600 +4,340.00
19 மே 2024 91,260 +10.00
18 மே 2024 91,250 +0.00
17 மே 2024 91,250 +3,830.00
16 மே 2024 87,420 +380.00
15 மே 2024 87,040 +1,540.00
14 மே 2024 85,500 +560.00
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 95,600
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 81,050
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 86,545
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,190
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (23 மே) 90,440
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,110
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,750
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,846
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,750
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,910
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,760
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,270
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,618
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,270
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,220
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,400
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,140
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,998
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,400
நரசிங்க்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,250
நரசிங்க்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை