காசிப்பூர், உத்தரபிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

காசிப்பூர் : தங்க வீதம்

29 நவம்பர் 2022
52,330
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 நவம்பர் 2022 52,330 -400.00
27 நவம்பர் 2022 52,730 +10.00
26 நவம்பர் 2022 52,720 +0.00
25 நவம்பர் 2022 52,720 -140.00
24 நவம்பர் 2022 52,860 +220.00
23 நவம்பர் 2022 52,640 +190.00
22 நவம்பர் 2022 52,450 -10.00
21 நவம்பர் 2022 52,460 -350.00
20 நவம்பர் 2022 52,810 +10.00
19 நவம்பர் 2022 52,800 +0.00
காசிப்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,200
காசிப்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,250
காசிப்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,127
காசிப்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,600
காசிப்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (28 நவம்பர்) 52,330
காசிப்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 51,980
காசிப்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 50,150
காசிப்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 50,802
காசிப்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 50,180
காசிப்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 50,400
காசிப்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 50,730
காசிப்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 49,300
காசிப்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 50,018
காசிப்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 50,120
காசிப்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 50,170
காசிப்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,660
காசிப்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 50,810
காசிப்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 51,773
காசிப்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,460
காசிப்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 50,810
காசிப்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

காசிப்பூர் : வெள்ளி வீதம்

29 நவம்பர் 2022
61,020.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 நவம்பர் 2022 61,020 -940.00
27 நவம்பர் 2022 61,960 +0.00
26 நவம்பர் 2022 61,960 +10.00
25 நவம்பர் 2022 61,950 -230.00
24 நவம்பர் 2022 62,180 +340.00
23 நவம்பர் 2022 61,840 +690.00
22 நவம்பர் 2022 61,150 +300.00
21 நவம்பர் 2022 60,850 -260.00
20 நவம்பர் 2022 61,110 +10.00
19 நவம்பர் 2022 61,100 +0.00
காசிப்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,650
காசிப்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,440
காசிப்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,217
காசிப்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 58,980
காசிப்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (28 நவம்பர்) 61,020
காசிப்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,810
காசிப்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 55,290
காசிப்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 58,055
காசிப்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 56,810
காசிப்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 57,760
காசிப்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 57,920
காசிப்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 52,370
காசிப்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 55,442
காசிப்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 52,370
காசிப்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 56,810
காசிப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,450
காசிப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 54,040
காசிப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 56,945
காசிப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,350
காசிப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 54,040
காசிப்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை