பால்கர், மகாராஷ்டிரா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பால்கர் : தங்க வீதம்

23 மார்ச் 2023
59,420
+490.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 மார்ச் 2023 58,930 +140.00
21 மார்ச் 2023 58,790 -840.00
20 மார்ச் 2023 59,630 +60.00
19 மார்ச் 2023 59,570 +0.00
18 மார்ச் 2023 59,570 +10.00
17 மார்ச் 2023 59,560 +1,410.00
16 மார்ச் 2023 58,150 -320.00
15 மார்ச் 2023 58,470 +880.00
14 மார்ச் 2023 57,590 -130.00
13 மார்ச் 2023 57,720 +1,480.00
பால்கர் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,630
பால்கர் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 54,960
பால்கர் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,144
பால்கர் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 55,890
பால்கர் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (22 மார்ச்) 58,930
பால்கர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,830
பால்கர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 55,460
பால்கர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 56,418
பால்கர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,830
பால்கர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 55,860
பால்கர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,200
பால்கர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,040
பால்கர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,400
பால்கர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,040
பால்கர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,110
பால்கர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,070
பால்கர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,420
பால்கர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,385
பால்கர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,810
பால்கர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,040
பால்கர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பால்கர் : வெள்ளி வீதம்

23 மார்ச் 2023
69,790.00
+490.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 மார்ச் 2023 69,300 +840.00
21 மார்ச் 2023 68,460 -360.00
20 மார்ச் 2023 68,820 +160.00
19 மார்ச் 2023 68,660 +10.00
18 மார்ச் 2023 68,650 +0.00
17 மார்ச் 2023 68,650 +2,070.00
16 மார்ச் 2023 66,580 -750.00
15 மார்ச் 2023 67,330 +420.00
14 மார்ச் 2023 66,910 +330.00
13 மார்ச் 2023 66,580 +3,750.00
பால்கர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 69,300
பால்கர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,850
பால்கர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,460
பால்கர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,450
பால்கர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (22 மார்ச்) 69,300
பால்கர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,400
பால்கர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 63,660
பால்கர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 66,365
பால்கர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 69,970
பால்கர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 64,570
பால்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,860
பால்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 67,990
பால்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,871
பால்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,300
பால்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 68,930
பால்கர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,700
பால்கர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 64,990
பால்கர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,865
பால்கர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,160
பால்கர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,300
பால்கர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை