பால்கர், மகாராஷ்டிரா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பால்கர் : தங்க வீதம்

14 ஜூலை 2024
73,440
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
13 ஜூலை 2024 73,440 +10.00
12 ஜூலை 2024 73,430 -20.00
11 ஜூலை 2024 73,450 +620.00
10 ஜூலை 2024 72,830 +270.00
09 ஜூலை 2024 72,560 +90.00
08 ஜூலை 2024 72,470 -690.00
07 ஜூலை 2024 73,160 +10.00
06 ஜூலை 2024 73,150 +10.00
05 ஜூலை 2024 73,140 +700.00
04 ஜூலை 2024 72,440 -10.00
பால்கர் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 73,450
பால்கர் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 71,660
பால்கர் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 72,762
பால்கர் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 71,730
பால்கர் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (13 ஜூலை) 73,440
பால்கர் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,060
பால்கர் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,110
பால்கர் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,709
பால்கர் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 71,760
பால்கர் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 71,660
பால்கர் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,590
பால்கர் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,770
பால்கர் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,296
பால்கர் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,770
பால்கர் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 71,750
பால்கர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 72,990
பால்கர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,260
பால்கர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,307
பால்கர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,260
பால்கர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,540
பால்கர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பால்கர் : வெள்ளி வீதம்

14 ஜூலை 2024
93,100.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
13 ஜூலை 2024 93,100 +10.00
12 ஜூலை 2024 93,090 -1,030.00
11 ஜூலை 2024 94,120 +1,160.00
10 ஜூலை 2024 92,960 +60.00
09 ஜூலை 2024 92,900 +340.00
08 ஜூலை 2024 92,560 -950.00
07 ஜூலை 2024 93,510 +0.00
06 ஜூலை 2024 93,510 +10.00
05 ஜூலை 2024 93,500 +1,640.00
04 ஜூலை 2024 91,860 -30.00
பால்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 94,120
பால்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 89,590
பால்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 92,493
பால்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 89,590
பால்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (13 ஜூலை) 93,100
பால்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 93,970
பால்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 87,180
பால்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 89,472
பால்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 91,760
பால்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 89,430
பால்கர் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,290
பால்கர் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 80,970
பால்கர் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,205
பால்கர் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,110
பால்கர் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 91,750
பால்கர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,020
பால்கர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,670
பால்கர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,760
பால்கர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,670
பால்கர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,820
பால்கர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை