காந்தி நகர், குஜராத் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

காந்தி நகர் : தங்க வீதம்

04 அக்டோபர் 2022
51,930
+780.00
தேதி விலை மாற்றம்
03 அக்டோபர் 2022 51,150 +920.00
02 அக்டோபர் 2022 50,230 +0.00
01 அக்டோபர் 2022 50,230 +0.00
30 செப்டம்பர் 2022 50,230 +90.00
29 செப்டம்பர் 2022 50,140 +160.00
28 செப்டம்பர் 2022 49,980 +440.00
27 செப்டம்பர் 2022 49,540 +190.00
26 செப்டம்பர் 2022 49,350 -270.00
25 செப்டம்பர் 2022 49,620 +0.00
24 செப்டம்பர் 2022 49,620 +10.00
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 51,150
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 50,230
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 50,537
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 50,230
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (03 அக்டோபர்) 51,150
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 50,790
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 49,350
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 50,072
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 50,180
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 50,230
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,720
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 50,860
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 51,828
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,510
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 50,860
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 53,410
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 51,560
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 52,053
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 51,770
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 51,560
காந்தி நகர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

காந்தி நகர் : வெள்ளி வீதம்

04 அக்டோபர் 2022
62,240.00
+1,340.00
தேதி விலை மாற்றம்
03 அக்டோபர் 2022 60,900 +4,020.00
02 அக்டோபர் 2022 56,880 +10.00
01 அக்டோபர் 2022 56,870 +0.00
30 செப்டம்பர் 2022 56,870 +800.00
29 செப்டம்பர் 2022 56,070 -450.00
28 செப்டம்பர் 2022 56,520 +1,110.00
27 செப்டம்பர் 2022 55,410 +110.00
26 செப்டம்பர் 2022 55,300 -950.00
25 செப்டம்பர் 2022 56,250 +0.00
24 செப்டம்பர் 2022 56,250 +10.00
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 60,900
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,870
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 58,217
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 56,870
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (03 அக்டோபர்) 60,900
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 57,980
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 52,420
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 55,501
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 52,420
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 56,870
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,510
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 54,090
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 57,006
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,410
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 54,100
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 59,940
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 55,750
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 58,083
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 59,770
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 57,780
காந்தி நகர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை