காந்தி நகர், குஜராத் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

காந்தி நகர் : தங்க வீதம்

இன்று 22 அக்டோபர் 2021
48,580
-100.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 அக்டோபர் 2021 48,680 +230.00
20 அக்டோபர் 2021 48,450 -10.00
19 அக்டோபர் 2021 48,460 +80.00
18 அக்டோபர் 2021 48,380 -720.00
17 அக்டோபர் 2021 49,100 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 49,100 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 49,100 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 49,100 +730.00
13 அக்டோபர் 2021 48,370 +150.00
12 அக்டோபர் 2021 48,220 +20.00
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,100
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,430
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,238
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,470
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (21 அக்டோபர்) 48,680
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 48,700
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 46,710
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 47,772
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 48,290
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 46,710
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 49,480
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 47,020
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 48,352
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 49,480
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 48,330
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 49,600
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 48,000
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 48,916
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 48,000
காந்தி நகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 49,480
காந்தி நகர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

காந்தி நகர் : வெள்ளி வீதம்

இன்று 22 அக்டோபர் 2021
66,620.00
-610.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 அக்டோபர் 2021 67,230 +1,180.00
20 அக்டோபர் 2021 66,050 +1,220.00
19 அக்டோபர் 2021 64,830 -10.00
18 அக்டோபர் 2021 64,840 +400.00
17 அக்டோபர் 2021 64,440 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 64,440 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 64,440 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 64,440 +1,330.00
13 அக்டோபர் 2021 63,110 -160.00
12 அக்டோபர் 2021 63,270 -60.00
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,230
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,090
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 63,406
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,090
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (21 அக்டோபர்) 67,230
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 66,910
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 59,830
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 63,815
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 64,470
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 59,830
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 69,890
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 63,250
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 65,587
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 69,890
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 64,590
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 71,930
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 67,690
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 70,075
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,820
காந்தி நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 69,890
காந்தி நகர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை