பெல்காம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை, பெல்காம் தங்க விகிதங்கள், பெல்காம் வெள்ளி விகிதங்கள்

பெல்காம், கர்நாடகா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பெல்காம் : தங்க வீதம்

இன்று 25 ஜனவரி 2022
49,420
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
24 ஜனவரி 2022 49,420 -130.00
23 ஜனவரி 2022 49,550 +0.00
22 ஜனவரி 2022 49,550 +0.00
21 ஜனவரி 2022 49,550 +0.00
20 ஜனவரி 2022 49,550 +460.00
19 ஜனவரி 2022 49,090 +10.00
18 ஜனவரி 2022 49,080 +140.00
17 ஜனவரி 2022 48,940 +50.00
16 ஜனவரி 2022 48,890 +0.00
15 ஜனவரி 2022 48,890 +0.00
பெல்காம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 49,550
பெல்காம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 48,600
பெல்காம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 49,030
பெல்காம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 49,040
பெல்காம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (24 ஜனவரி) 49,420
பெல்காம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 49,820
பெல்காம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 48,550
பெல்காம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 49,202
பெல்காம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 48,760
பெல்காம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 49,040
பெல்காம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 50,510
பெல்காம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 48,140
பெல்காம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 49,394
பெல்காம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 48,790
பெல்காம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 48,740
பெல்காம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,370
பெல்காம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,410
பெல்காம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,449
பெல்காம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,450
பெல்காம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 49,120
பெல்காம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பெல்காம் : வெள்ளி வீதம்

இன்று 25 ஜனவரி 2022
66,380.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
24 ஜனவரி 2022 66,380 -580.00
23 ஜனவரி 2022 66,960 +0.00
22 ஜனவரி 2022 66,960 +0.00
21 ஜனவரி 2022 66,960 +990.00
20 ஜனவரி 2022 65,970 +1,420.00
19 ஜனவரி 2022 64,550 +1,150.00
18 ஜனவரி 2022 63,400 +300.00
17 ஜனவரி 2022 63,100 -320.00
16 ஜனவரி 2022 63,420 +0.00
15 ஜனவரி 2022 63,420 +0.00
பெல்காம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 66,960
பெல்காம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,890
பெல்காம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 63,858
பெல்காம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,670
பெல்காம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (24 ஜனவரி) 66,380
பெல்காம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 64,030
பெல்காம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,670
பெல்காம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,135
பெல்காம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,140
பெல்காம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,670
பெல்காம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 68,770
பெல்காம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 63,130
பெல்காம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 66,261
பெல்காம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 66,100
பெல்காம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,130
பெல்காம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,740
பெல்காம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,060
பெல்காம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 64,465
பெல்காம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,060
பெல்காம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 66,500
பெல்காம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை