பெல்காம், கர்நாடகா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பெல்காம் : தங்க வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
56,980
-820.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 57,800 -70.00
01 பிப்ரவரி 2023 57,870 +720.00
31 ஜனவரி 2023 57,150 +110.00
30 ஜனவரி 2023 57,040 -200.00
29 ஜனவரி 2023 57,240 +0.00
28 ஜனவரி 2023 57,240 +130.00
27 ஜனவரி 2023 57,110 -130.00
26 ஜனவரி 2023 57,240 +10.00
25 ஜனவரி 2023 57,230 +50.00
24 ஜனவரி 2023 57,180 +70.00
பெல்காம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,870
பெல்காம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 57,800
பெல்காம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 57,835
பெல்காம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,870
பெல்காம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 57,800
பெல்காம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,240
பெல்காம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,090
பெல்காம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,444
பெல்காம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,090
பெல்காம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,150
பெல்காம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,110
பெல்காம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,460
பெல்காம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,428
பெல்காம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,850
பெல்காம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,080
பெல்காம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,230
பெல்காம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,270
பெல்காம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,194
பெல்காம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,620
பெல்காம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,880
பெல்காம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பெல்காம் : வெள்ளி வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
68,460.00
-2,000.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 70,460 +440.00
01 பிப்ரவரி 2023 70,020 +1,040.00
31 ஜனவரி 2023 68,980 +230.00
30 ஜனவரி 2023 68,750 +280.00
29 ஜனவரி 2023 68,470 +0.00
28 ஜனவரி 2023 68,470 +10.00
27 ஜனவரி 2023 68,460 -410.00
26 ஜனவரி 2023 68,870 +0.00
25 ஜனவரி 2023 68,870 +200.00
24 ஜனவரி 2023 68,670 +480.00
பெல்காம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,460
பெல்காம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 70,020
பெல்காம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,240
பெல்காம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 70,020
பெல்காம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 70,460
பெல்காம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,920
பெல்காம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,040
பெல்காம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,925
பெல்காம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,360
பெல்காம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 68,980
பெல்காம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,750
பெல்காம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,040
பெல்காம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,918
பெல்காம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,210
பெல்காம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,350
பெல்காம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,320
பெல்காம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,470
பெல்காம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,367
பெல்காம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 59,010
பெல்காம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,320
பெல்காம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை