குலு, இமாச்சல பிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

குலு : தங்க வீதம்

21 ஏப்ரல் 2024
72,890
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
20 ஏப்ரல் 2024 72,890 +0.00
19 ஏப்ரல் 2024 72,890 +120.00
18 ஏப்ரல் 2024 72,770 +240.00
17 ஏப்ரல் 2024 72,530 -540.00
16 ஏப்ரல் 2024 73,070 +770.00
15 ஏப்ரல் 2024 72,300 +320.00
14 ஏப்ரல் 2024 71,980 +10.00
13 ஏப்ரல் 2024 71,970 +0.00
12 ஏப்ரல் 2024 71,970 +280.00
11 ஏப்ரல் 2024 71,690 +430.00
குலு தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,070
குலு தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,330
குலு தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,319
குலு தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,330
குலு தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (20 ஏப்ரல்) 72,890
குலு தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,110
குலு தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,740
குலு தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,970
குலு தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,740
குலு தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,700
குலு தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 62,950
குலு தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,460
குலு தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,271
குலு தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 62,950
குலு தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,670
குலு தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 63,460
குலு தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,670
குலு தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 62,446
குலு தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,460
குலு தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 62,730
குலு - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

குலு : வெள்ளி வீதம்

21 ஏப்ரல் 2024
83,850.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
20 ஏப்ரல் 2024 83,850 +0.00
19 ஏப்ரல் 2024 83,850 +220.00
18 ஏப்ரல் 2024 83,630 -150.00
17 ஏப்ரல் 2024 83,780 +0.00
16 ஏப்ரல் 2024 83,780 -330.00
15 ஏப்ரல் 2024 84,110 +780.00
14 ஏப்ரல் 2024 83,330 +10.00
13 ஏப்ரல் 2024 83,320 +0.00
12 ஏப்ரல் 2024 83,320 +170.00
11 ஏப்ரல் 2024 83,150 +270.00
குலு வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,110
குலு வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,750
குலு வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,990
குலு வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,750
குலு வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (20 ஏப்ரல்) 83,850
குலு வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,760
குலு வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,270
குலு வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,618
குலு வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,270
குலு வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,220
குலு வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,400
குலு வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,140
குலு வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,998
குலு வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,400
குலு வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,250
குலு வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 74,420
குலு வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 70,940
குலு வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 72,233
குலு வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 74,420
குலு வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 72,420
குலு - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை