மான்சா, பஞ்சாப் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

மான்சா : தங்க வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
57,680
-70.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 57,750 -80.00
01 பிப்ரவரி 2023 57,830 +720.00
31 ஜனவரி 2023 57,110 +110.00
30 ஜனவரி 2023 57,000 -200.00
29 ஜனவரி 2023 57,200 +10.00
28 ஜனவரி 2023 57,190 +120.00
27 ஜனவரி 2023 57,070 -120.00
26 ஜனவரி 2023 57,190 +0.00
25 ஜனவரி 2023 57,190 +50.00
24 ஜனவரி 2023 57,140 +80.00
மான்சா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,830
மான்சா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 57,750
மான்சா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 57,790
மான்சா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,830
மான்சா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 57,750
மான்சா தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,200
மான்சா தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,040
மான்சா தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,400
மான்சா தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,040
மான்சா தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,110
மான்சா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,070
மான்சா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,420
மான்சா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,385
மான்சா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,810
மான்சா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,040
மான்சா தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,180
மான்சா தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,230
மான்சா தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,152
மான்சா தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,590
மான்சா தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,840
மான்சா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

மான்சா : வெள்ளி வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
70,130.00
-270.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 70,400 +430.00
01 பிப்ரவரி 2023 69,970 +1,040.00
31 ஜனவரி 2023 68,930 +240.00
30 ஜனவரி 2023 68,690 +270.00
29 ஜனவரி 2023 68,420 +10.00
28 ஜனவரி 2023 68,410 +0.00
27 ஜனவரி 2023 68,410 -410.00
26 ஜனவரி 2023 68,820 +10.00
25 ஜனவரி 2023 68,810 +190.00
24 ஜனவரி 2023 68,620 +480.00
மான்சா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,400
மான்சா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,970
மான்சா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,185
மான்சா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 69,970
மான்சா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 70,400
மான்சா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,860
மான்சா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 67,990
மான்சா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,871
மான்சா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,300
மான்சா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 68,930
மான்சா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,700
மான்சா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 64,990
மான்சா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,865
மான்சா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,160
மான்சா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,300
மான்சா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,270
மான்சா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,430
மான்சா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,317
மான்சா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 58,960
மான்சா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,270
மான்சா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை