மான்சா, பஞ்சாப் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

மான்சா : தங்க வீதம்

இன்று 18 அக்டோபர் 2021
48,320
-720.00
தேதி விலை மாற்றம்
17 அக்டோபர் 2021 49,040 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 49,040 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 49,040 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 49,040 +740.00
13 அக்டோபர் 2021 48,300 +150.00
12 அக்டோபர் 2021 48,150 +10.00
11 அக்டோபர் 2021 48,140 +220.00
10 அக்டோபர் 2021 47,920 +0.00
09 அக்டோபர் 2021 47,920 +0.00
08 அக்டோபர் 2021 47,920 -90.00
மான்சா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,040
மான்சா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,370
மான்சா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,115
மான்சா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,410
மான்சா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (17 அக்டோபர்) 49,040
மான்சா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 48,640
மான்சா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 46,650
மான்சா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 47,711
மான்சா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 48,220
மான்சா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 46,650
மான்சா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 49,410
மான்சா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 46,960
மான்சா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 48,288
மான்சா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 49,410
மான்சா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 48,270
மான்சா தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 49,530
மான்சா தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 47,940
மான்சா தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 48,854
மான்சா தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 47,940
மான்சா தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 49,410
மான்சா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

மான்சா : வெள்ளி வீதம்

இன்று 18 அக்டோபர் 2021
64,750.00
+390.00
தேதி விலை மாற்றம்
17 அக்டோபர் 2021 64,360 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 64,360 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 64,360 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 64,360 +1,330.00
13 அக்டோபர் 2021 63,030 -160.00
12 அக்டோபர் 2021 63,190 -60.00
11 அக்டோபர் 2021 63,250 +560.00
10 அக்டோபர் 2021 62,690 +0.00
09 அக்டோபர் 2021 62,690 +0.00
08 அக்டோபர் 2021 62,690 +260.00
மான்சா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 64,360
மான்சா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,010
மான்சா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 62,777
மான்சா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,010
மான்சா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (17 அக்டோபர்) 64,360
மான்சா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 66,820
மான்சா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 59,750
மான்சா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 63,734
மான்சா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 64,390
மான்சா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 59,750
மான்சா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 69,800
மான்சா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 63,170
மான்சா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 65,502
மான்சா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 69,800
மான்சா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 64,500
மான்சா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 71,830
மான்சா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 67,600
மான்சா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 69,984
மான்சா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,730
மான்சா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 69,800
மான்சா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை