உஸ்மானாபாத், மகாராஷ்டிரா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

உஸ்மானாபாத் : தங்க வீதம்

18 ஆகஸ்ட் 2022
51,700
+190.00
தேதி விலை மாற்றம்
17 ஆகஸ்ட் 2022 51,510 -340.00
16 ஆகஸ்ட் 2022 51,850 -720.00
15 ஆகஸ்ட் 2022 52,570 +0.00
14 ஆகஸ்ட் 2022 52,570 +10.00
13 ஆகஸ்ட் 2022 52,560 +0.00
12 ஆகஸ்ட் 2022 52,560 +270.00
11 ஆகஸ்ட் 2022 52,290 +100.00
10 ஆகஸ்ட் 2022 52,190 -40.00
09 ஆகஸ்ட் 2022 52,230 +10.00
08 ஆகஸ்ட் 2022 52,220 +400.00
உஸ்மானாபாத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,650
உஸ்மானாபாத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 51,450
உஸ்மானாபாத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 52,104
உஸ்மானாபாத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,450
உஸ்மானாபாத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (17 ஆகஸ்ட்) 51,510
உஸ்மானாபாத் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 53,340
உஸ்மானாபாத் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 51,490
உஸ்மானாபாத் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 51,986
உஸ்மானாபாத் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 51,700
உஸ்மானாபாத் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 51,490
உஸ்மானாபாத் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 52,910
உஸ்மானாபாத் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 51,370
உஸ்மானாபாத் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 52,076
உஸ்மானாபாத் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 52,050
உஸ்மானாபாத் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 51,920
உஸ்மானாபாத் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 52,970
உஸ்மானாபாத் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 51,040
உஸ்மானாபாத் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 51,909
உஸ்மானாபாத் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 52,460
உஸ்மானாபாத் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 52,110
உஸ்மானாபாத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

உஸ்மானாபாத் : வெள்ளி வீதம்

18 ஆகஸ்ட் 2022
57,160.00
+140.00
தேதி விலை மாற்றம்
17 ஆகஸ்ட் 2022 57,020 -830.00
16 ஆகஸ்ட் 2022 57,850 -1,580.00
15 ஆகஸ்ட் 2022 59,430 +0.00
14 ஆகஸ்ட் 2022 59,430 +10.00
13 ஆகஸ்ட் 2022 59,420 +0.00
12 ஆகஸ்ட் 2022 59,420 +950.00
11 ஆகஸ்ட் 2022 58,470 -570.00
10 ஆகஸ்ட் 2022 59,040 -110.00
09 ஆகஸ்ட் 2022 59,150 +0.00
08 ஆகஸ்ட் 2022 59,150 +1,670.00
உஸ்மானாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,430
உஸ்மானாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 57,020
உஸ்மானாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 58,384
உஸ்மானாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,340
உஸ்மானாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (17 ஆகஸ்ட்) 57,020
உஸ்மானாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 59,860
உஸ்மானாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 55,680
உஸ்மானாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 58,009
உஸ்மானாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 59,700
உஸ்மானாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 57,700
உஸ்மானாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 63,800
உஸ்மானாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 60,450
உஸ்மானாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 62,475
உஸ்மானாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 62,560
உஸ்மானாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 60,450
உஸ்மானாபாத் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 65,420
உஸ்மானாபாத் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 60,130
உஸ்மானாபாத் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 62,910
உஸ்மானாபாத் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 65,420
உஸ்மானாபாத் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 63,330
உஸ்மானாபாத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை