பாசில்கா, பஞ்சாப் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பாசில்கா : தங்க வீதம்

23 செப்டம்பர் 2023
59,110
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 செப்டம்பர் 2023 59,110 +120.00
21 செப்டம்பர் 2023 58,990 -550.00
20 செப்டம்பர் 2023 59,540 +150.00
19 செப்டம்பர் 2023 59,390 +10.00
18 செப்டம்பர் 2023 59,380 +230.00
17 செப்டம்பர் 2023 59,150 +10.00
16 செப்டம்பர் 2023 59,140 +0.00
15 செப்டம்பர் 2023 59,140 +430.00
14 செப்டம்பர் 2023 58,710 -10.00
13 செப்டம்பர் 2023 58,720 -40.00
பாசில்கா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,540
பாசில்கா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 58,710
பாசில்கா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,167
பாசில்கா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,480
பாசில்கா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (22 செப்டம்பர்) 59,110
பாசில்கா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,530
பாசில்கா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 58,300
பாசில்கா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 58,955
பாசில்கா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 59,340
பாசில்கா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 59,440
பாசில்கா தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 60,010
பாசில்கா தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 58,260
பாசில்கா தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 59,223
பாசில்கா தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 58,260
பாசில்கா தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 60,010
பாசில்கா தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,180
பாசில்கா தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 58,140
பாசில்கா தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 59,132
பாசில்கா தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,180
பாசில்கா தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 58,260
பாசில்கா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பாசில்கா : வெள்ளி வீதம்

23 செப்டம்பர் 2023
73,200.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 செப்டம்பர் 2023 73,200 +250.00
21 செப்டம்பர் 2023 72,950 -140.00
20 செப்டம்பர் 2023 73,090 +670.00
19 செப்டம்பர் 2023 72,420 +0.00
18 செப்டம்பர் 2023 72,420 +430.00
17 செப்டம்பர் 2023 71,990 +0.00
16 செப்டம்பர் 2023 71,990 +10.00
15 செப்டம்பர் 2023 71,980 +1,260.00
14 செப்டம்பர் 2023 70,720 -500.00
13 செப்டம்பர் 2023 71,220 -480.00
பாசில்கா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,830
பாசில்கா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 70,720
பாசில்கா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,505
பாசில்கா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,820
பாசில்கா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (22 செப்டம்பர்) 73,200
பாசில்கா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 75,400
பாசில்கா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 69,880
பாசில்கா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 72,063
பாசில்கா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 74,050
பாசில்கா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 75,400
பாசில்கா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 76,410
பாசில்கா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 69,910
பாசில்கா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,611
பாசில்கா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,910
பாசில்கா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 75,490
பாசில்கா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,970
பாசில்கா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 68,290
பாசில்கா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,445
பாசில்கா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,700
பாசில்கா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 69,910
பாசில்கா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை