பாசில்கா, பஞ்சாப் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பாசில்கா : தங்க வீதம்

24 ஜூலை 2024
68,720
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
23 ஜூலை 2024 68,720 -4,240.00
22 ஜூலை 2024 72,960 -260.00
21 ஜூலை 2024 73,220 +10.00
20 ஜூலை 2024 73,210 +10.00
19 ஜூலை 2024 73,200 -1,170.00
18 ஜூலை 2024 74,370 +70.00
17 ஜூலை 2024 74,300 -150.00
16 ஜூலை 2024 74,450 +800.00
15 ஜூலை 2024 73,650 +210.00
14 ஜூலை 2024 73,440 +0.00
பாசில்கா தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 74,450
பாசில்கா தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 68,720
பாசில்கா தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 72,932
பாசில்கா தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 71,730
பாசில்கா தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (23 ஜூலை) 68,720
பாசில்கா தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,060
பாசில்கா தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,110
பாசில்கா தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,709
பாசில்கா தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 71,760
பாசில்கா தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 71,660
பாசில்கா தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,590
பாசில்கா தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,770
பாசில்கா தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,296
பாசில்கா தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,770
பாசில்கா தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 71,750
பாசில்கா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 72,990
பாசில்கா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,260
பாசில்கா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,307
பாசில்கா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,260
பாசில்கா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,540
பாசில்கா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பாசில்கா : வெள்ளி வீதம்

24 ஜூலை 2024
84,990.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
23 ஜூலை 2024 84,990 -4,170.00
22 ஜூலை 2024 89,160 -540.00
21 ஜூலை 2024 89,700 +10.00
20 ஜூலை 2024 89,690 +10.00
19 ஜூலை 2024 89,680 -2,120.00
18 ஜூலை 2024 91,800 -160.00
17 ஜூலை 2024 91,960 -1,830.00
16 ஜூலை 2024 93,790 +1,150.00
15 ஜூலை 2024 92,640 -470.00
14 ஜூலை 2024 93,110 +10.00
பாசில்கா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 94,120
பாசில்கா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 84,990
பாசில்கா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 91,693
பாசில்கா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 89,590
பாசில்கா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (23 ஜூலை) 84,990
பாசில்கா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 93,970
பாசில்கா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 87,180
பாசில்கா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 89,472
பாசில்கா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 91,760
பாசில்கா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 89,430
பாசில்கா வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,290
பாசில்கா வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 80,970
பாசில்கா வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,205
பாசில்கா வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,110
பாசில்கா வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 91,750
பாசில்கா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,020
பாசில்கா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,670
பாசில்கா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,760
பாசில்கா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,670
பாசில்கா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,820
பாசில்கா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை