தஞ்சாவூர், தமிழ்நாடு : தங்கம் & வெள்ளி விலை

தஞ்சாவூர் : தங்க வீதம்

26 மார்ச் 2023
59,660
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 மார்ச் 2023 59,660 +0.00
24 மார்ச் 2023 59,660 -280.00
23 மார்ச் 2023 59,940 +840.00
22 மார்ச் 2023 59,100 +140.00
21 மார்ச் 2023 58,960 -840.00
20 மார்ச் 2023 59,800 +50.00
19 மார்ச் 2023 59,750 +10.00
18 மார்ச் 2023 59,740 +0.00
17 மார்ச் 2023 59,740 +1,420.00
16 மார்ச் 2023 58,320 -320.00
தஞ்சாவூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,940
தஞ்சாவூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 55,120
தஞ்சாவூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,604
தஞ்சாவூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 56,050
தஞ்சாவூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (25 மார்ச்) 59,660
தஞ்சாவூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,990
தஞ்சாவூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 55,620
தஞ்சாவூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 56,582
தஞ்சாவூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,990
தஞ்சாவூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 56,020
தஞ்சாவூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,360
தஞ்சாவூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,200
தஞ்சாவூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,563
தஞ்சாவூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,200
தஞ்சாவூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,270
தஞ்சாவூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,230
தஞ்சாவூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,570
தஞ்சாவூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,544
தஞ்சாவூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,970
தஞ்சாவூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,200
தஞ்சாவூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

தஞ்சாவூர் : வெள்ளி வீதம்

26 மார்ச் 2023
70,650.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 மார்ச் 2023 70,650 +0.00
24 மார்ச் 2023 70,650 +170.00
23 மார்ச் 2023 70,480 +980.00
22 மார்ச் 2023 69,500 +850.00
21 மார்ச் 2023 68,650 -370.00
20 மார்ச் 2023 69,020 +160.00
19 மார்ச் 2023 68,860 +10.00
18 மார்ச் 2023 68,850 +0.00
17 மார்ச் 2023 68,850 +2,080.00
16 மார்ச் 2023 66,770 -760.00
தஞ்சாவூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 70,650
தஞ்சாவூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 62,030
தஞ்சாவூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 66,243
தஞ்சாவூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,640
தஞ்சாவூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (25 மார்ச்) 70,650
தஞ்சாவூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,610
தஞ்சாவூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 63,850
தஞ்சாவூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 66,560
தஞ்சாவூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 70,170
தஞ்சாவூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 64,760
தஞ்சாவூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 70,070
தஞ்சாவூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,190
தஞ்சாவூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 69,071
தஞ்சாவூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,510
தஞ்சாவூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 69,130
தஞ்சாவூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,900
தஞ்சாவூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,180
தஞ்சாவூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 68,062
தஞ்சாவூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,350
தஞ்சாவூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,500
தஞ்சாவூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை