ஜாம்நகர், குஜராத் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஜாம்நகர் : தங்க வீதம்

24 ஜூலை 2024
68,810
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
23 ஜூலை 2024 68,810 -4,250.00
22 ஜூலை 2024 73,060 -250.00
21 ஜூலை 2024 73,310 +0.00
20 ஜூலை 2024 73,310 +10.00
19 ஜூலை 2024 73,300 -1,170.00
18 ஜூலை 2024 74,470 +70.00
17 ஜூலை 2024 74,400 -150.00
16 ஜூலை 2024 74,550 +800.00
15 ஜூலை 2024 73,750 +210.00
14 ஜூலை 2024 73,540 +0.00
ஜாம்நகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 74,550
ஜாம்நகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 68,810
ஜாம்நகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,029
ஜாம்நகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 71,820
ஜாம்நகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (23 ஜூலை) 68,810
ஜாம்நகர் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,160
ஜாம்நகர் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,210
ஜாம்நகர் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,834
ஜாம்நகர் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 71,850
ஜாம்நகர் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 71,760
ஜாம்நகர் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,690
ஜாம்நகர் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,860
ஜாம்நகர் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,393
ஜாம்நகர் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,870
ஜாம்நகர் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 71,850
ஜாம்நகர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,090
ஜாம்நகர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,350
ஜாம்நகர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,401
ஜாம்நகர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,350
ஜாம்நகர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,630
ஜாம்நகர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஜாம்நகர் : வெள்ளி வீதம்

24 ஜூலை 2024
85,100.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
23 ஜூலை 2024 85,100 -4,170.00
22 ஜூலை 2024 89,270 -550.00
21 ஜூலை 2024 89,820 +10.00
20 ஜூலை 2024 89,810 +10.00
19 ஜூலை 2024 89,800 -2,120.00
18 ஜூலை 2024 91,920 -170.00
17 ஜூலை 2024 92,090 -1,830.00
16 ஜூலை 2024 93,920 +1,160.00
15 ஜூலை 2024 92,760 -470.00
14 ஜூலை 2024 93,230 +10.00
ஜாம்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 94,250
ஜாம்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 85,100
ஜாம்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 91,814
ஜாம்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 89,700
ஜாம்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (23 ஜூலை) 85,100
ஜாம்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 94,100
ஜாம்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 87,300
ஜாம்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 89,671
ஜாம்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 91,880
ஜாம்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 89,550
ஜாம்நகர் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,420
ஜாம்நகர் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 81,080
ஜாம்நகர் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,322
ஜாம்நகர் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,220
ஜாம்நகர் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 91,880
ஜாம்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,130
ஜாம்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,770
ஜாம்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,868
ஜாம்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,770
ஜாம்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,930
ஜாம்நகர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை