கோண்டியா, மகாராஷ்டிரா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கோண்டியா : தங்க வீதம்

19 ஜூலை 2024
73,410
-960.00
தேதி விலை மாற்றம்
18 ஜூலை 2024 74,370 +70.00
17 ஜூலை 2024 74,300 -150.00
16 ஜூலை 2024 74,450 +800.00
15 ஜூலை 2024 73,650 +210.00
14 ஜூலை 2024 73,440 +0.00
13 ஜூலை 2024 73,440 +10.00
12 ஜூலை 2024 73,430 -20.00
11 ஜூலை 2024 73,450 +620.00
10 ஜூலை 2024 72,830 +270.00
09 ஜூலை 2024 72,560 +90.00
கோண்டியா தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 74,450
கோண்டியா தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 71,660
கோண்டியா தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,118
கோண்டியா தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 71,730
கோண்டியா தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (18 ஜூலை) 74,370
கோண்டியா தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,060
கோண்டியா தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,110
கோண்டியா தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,709
கோண்டியா தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 71,760
கோண்டியா தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 71,660
கோண்டியா தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,590
கோண்டியா தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,770
கோண்டியா தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,296
கோண்டியா தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,770
கோண்டியா தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 71,750
கோண்டியா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 72,990
கோண்டியா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,260
கோண்டியா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,307
கோண்டியா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,260
கோண்டியா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,540
கோண்டியா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கோண்டியா : வெள்ளி வீதம்

19 ஜூலை 2024
89,540.00
-2,260.00
தேதி விலை மாற்றம்
18 ஜூலை 2024 91,800 -160.00
17 ஜூலை 2024 91,960 -1,830.00
16 ஜூலை 2024 93,790 +1,150.00
15 ஜூலை 2024 92,640 -470.00
14 ஜூலை 2024 93,110 +10.00
13 ஜூலை 2024 93,100 +10.00
12 ஜூலை 2024 93,090 -1,030.00
11 ஜூலை 2024 94,120 +1,160.00
10 ஜூலை 2024 92,960 +60.00
09 ஜூலை 2024 92,900 +340.00
கோண்டியா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 94,120
கோண்டியா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 89,590
கோண்டியா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 92,539
கோண்டியா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 89,590
கோண்டியா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (18 ஜூலை) 91,800
கோண்டியா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 93,970
கோண்டியா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 87,180
கோண்டியா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 89,472
கோண்டியா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 91,760
கோண்டியா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 89,430
கோண்டியா வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,290
கோண்டியா வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 80,970
கோண்டியா வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,205
கோண்டியா வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,110
கோண்டியா வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 91,750
கோண்டியா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,020
கோண்டியா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,670
கோண்டியா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,760
கோண்டியா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,670
கோண்டியா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,820
கோண்டியா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை