சாஸ் நகர், பஞ்சாப் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சாஸ் நகர் : தங்க வீதம்

14 ஆகஸ்ட் 2022
52,560
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
13 ஆகஸ்ட் 2022 52,560 +0.00
12 ஆகஸ்ட் 2022 52,560 +270.00
11 ஆகஸ்ட் 2022 52,290 +100.00
10 ஆகஸ்ட் 2022 52,190 -40.00
09 ஆகஸ்ட் 2022 52,230 +10.00
08 ஆகஸ்ட் 2022 52,220 +400.00
07 ஆகஸ்ட் 2022 51,820 +0.00
06 ஆகஸ்ட் 2022 51,820 +10.00
05 ஆகஸ்ட் 2022 51,810 -320.00
04 ஆகஸ்ட் 2022 52,130 -520.00
சாஸ் நகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,650
சாஸ் நகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 51,450
சாஸ் நகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 52,098
சாஸ் நகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,450
சாஸ் நகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (13 ஆகஸ்ட்) 52,560
சாஸ் நகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 53,340
சாஸ் நகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 51,490
சாஸ் நகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 51,986
சாஸ் நகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 51,700
சாஸ் நகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 51,490
சாஸ் நகர் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 52,910
சாஸ் நகர் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 51,370
சாஸ் நகர் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 52,076
சாஸ் நகர் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 52,050
சாஸ் நகர் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 51,920
சாஸ் நகர் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 52,970
சாஸ் நகர் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 51,040
சாஸ் நகர் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 51,909
சாஸ் நகர் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 52,460
சாஸ் நகர் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 52,110
சாஸ் நகர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சாஸ் நகர் : வெள்ளி வீதம்

14 ஆகஸ்ட் 2022
59,420.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
13 ஆகஸ்ட் 2022 59,420 +0.00
12 ஆகஸ்ட் 2022 59,420 +950.00
11 ஆகஸ்ட் 2022 58,470 -570.00
10 ஆகஸ்ட் 2022 59,040 -110.00
09 ஆகஸ்ட் 2022 59,150 +0.00
08 ஆகஸ்ட் 2022 59,150 +1,670.00
07 ஆகஸ்ட் 2022 57,480 +0.00
06 ஆகஸ்ட் 2022 57,480 +10.00
05 ஆகஸ்ட் 2022 57,470 -620.00
04 ஆகஸ்ட் 2022 58,090 +370.00
சாஸ் நகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,420
சாஸ் நகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 57,470
சாஸ் நகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 58,369
சாஸ் நகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,340
சாஸ் நகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (13 ஆகஸ்ட்) 59,420
சாஸ் நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 59,860
சாஸ் நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 55,680
சாஸ் நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 58,009
சாஸ் நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 59,700
சாஸ் நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 57,700
சாஸ் நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 63,800
சாஸ் நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 60,450
சாஸ் நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 62,475
சாஸ் நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 62,560
சாஸ் நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 60,450
சாஸ் நகர் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 65,420
சாஸ் நகர் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 60,130
சாஸ் நகர் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 62,910
சாஸ் நகர் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 65,420
சாஸ் நகர் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 63,330
சாஸ் நகர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை