கோர்பா, சத்தீஸ்கர் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கோர்பா : தங்க வீதம்

08 பிப்ரவரி 2023
57,150
+40.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 பிப்ரவரி 2023 57,110 +220.00
06 பிப்ரவரி 2023 56,890 +400.00
05 பிப்ரவரி 2023 56,490 +0.00
04 பிப்ரவரி 2023 56,490 +10.00
03 பிப்ரவரி 2023 56,480 -1,250.00
02 பிப்ரவரி 2023 57,730 -70.00
01 பிப்ரவரி 2023 57,800 +710.00
31 ஜனவரி 2023 57,090 +120.00
30 ஜனவரி 2023 56,970 +0.00
30 ஜனவரி 2023 56,970 -200.00
கோர்பா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,800
கோர்பா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 56,480
கோர்பா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 56,999
கோர்பா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,800
கோர்பா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (07 பிப்ரவரி) 57,110
கோர்பா தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,170
கோர்பா தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,020
கோர்பா தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,396
கோர்பா தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,020
கோர்பா தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,090
கோர்பா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,050
கோர்பா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,390
கோர்பா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,363
கோர்பா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,790
கோர்பா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,020
கோர்பா தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,160
கோர்பா தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,210
கோர்பா தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,130
கோர்பா தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,560
கோர்பா தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,820
கோர்பா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கோர்பா : வெள்ளி வீதம்

08 பிப்ரவரி 2023
67,790.00
+360.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 பிப்ரவரி 2023 67,430 -100.00
06 பிப்ரவரி 2023 67,530 -190.00
05 பிப்ரவரி 2023 67,720 +0.00
04 பிப்ரவரி 2023 67,720 +10.00
03 பிப்ரவரி 2023 67,710 -2,670.00
02 பிப்ரவரி 2023 70,380 +440.00
01 பிப்ரவரி 2023 69,940 +1,040.00
31 ஜனவரி 2023 68,900 +230.00
30 ஜனவரி 2023 68,670 +0.00
30 ஜனவரி 2023 68,670 +280.00
கோர்பா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,380
கோர்பா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 67,430
கோர்பா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 68,347
கோர்பா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 69,940
கோர்பா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (07 பிப்ரவரி) 67,430
கோர்பா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,840
கோர்பா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 67,960
கோர்பா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,838
கோர்பா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,280
கோர்பா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 68,900
கோர்பா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,670
கோர்பா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 64,960
கோர்பா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,838
கோர்பா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,140
கோர்பா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,270
கோர்பா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,250
கோர்பா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,400
கோர்பா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,293
கோர்பா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 58,940
கோர்பா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,250
கோர்பா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை