லோஹித், அருணாச்சல பிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

லோஹித் : தங்க வீதம்

08 ஆகஸ்ட் 2022
52,230
+260.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 ஆகஸ்ட் 2022 51,970 +0.00
06 ஆகஸ்ட் 2022 51,970 +0.00
05 ஆகஸ்ட் 2022 51,970 -310.00
04 ஆகஸ்ட் 2022 52,280 -520.00
03 ஆகஸ்ட் 2022 52,800 +1,110.00
02 ஆகஸ்ட் 2022 51,690 +90.00
01 ஆகஸ்ட் 2022 51,600 -40.00
31 ஜூலை 2022 51,640 -1,320.00
30 ஜூலை 2022 52,960 +310.00
29 ஜூலை 2022 52,650 +590.00
லோஹித் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,800
லோஹித் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 51,600
லோஹித் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 52,040
லோஹித் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,600
லோஹித் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (07 ஆகஸ்ட்) 51,970
லோஹித் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 53,490
லோஹித் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 51,640
லோஹித் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 52,133
லோஹித் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 51,850
லோஹித் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 51,640
லோஹித் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 53,060
லோஹித் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 51,520
லோஹித் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 52,224
லோஹித் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 52,190
லோஹித் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 52,060
லோஹித் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 53,120
லோஹித் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 51,190
லோஹித் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 52,056
லோஹித் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 52,610
லோஹித் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 52,260
லோஹித் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

லோஹித் : வெள்ளி வீதம்

08 ஆகஸ்ட் 2022
58,530.00
+880.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 ஆகஸ்ட் 2022 57,650 +0.00
06 ஆகஸ்ட் 2022 57,650 +10.00
05 ஆகஸ்ட் 2022 57,640 -620.00
04 ஆகஸ்ட் 2022 58,260 +370.00
03 ஆகஸ்ட் 2022 57,890 +150.00
02 ஆகஸ்ட் 2022 57,740 -770.00
01 ஆகஸ்ட் 2022 58,510 +640.00
31 ஜூலை 2022 57,870 -1,610.00
30 ஜூலை 2022 59,480 +340.00
29 ஜூலை 2022 59,140 +2,850.00
லோஹித் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 58,510
லோஹித் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 57,640
லோஹித் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 57,906
லோஹித் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,510
லோஹித் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (07 ஆகஸ்ட்) 57,650
லோஹித் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 60,030
லோஹித் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 55,840
லோஹித் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 58,174
லோஹித் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 59,870
லோஹித் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 57,870
லோஹித் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 63,980
லோஹித் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 60,620
லோஹித் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 62,652
லோஹித் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 62,730
லோஹித் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 60,620
லோஹித் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 65,600
லோஹித் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 60,300
லோஹித் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 63,087
லோஹித் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 65,600
லோஹித் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 63,510
லோஹித் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை