ரோகினி, டெல்லி : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ரோகினி : தங்க வீதம்

27 செப்டம்பர் 2022
49,500
+300.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 செப்டம்பர் 2022 49,200 -270.00
25 செப்டம்பர் 2022 49,470 +10.00
24 செப்டம்பர் 2022 49,460 +0.00
23 செப்டம்பர் 2022 49,460 -590.00
22 செப்டம்பர் 2022 50,050 +590.00
21 செப்டம்பர் 2022 49,460 +200.00
20 செப்டம்பர் 2022 49,260 -90.00
19 செப்டம்பர் 2022 49,350 -30.00
18 செப்டம்பர் 2022 49,380 +10.00
17 செப்டம்பர் 2022 49,370 +0.00
ரோகினி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 50,630
ரோகினி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 49,200
ரோகினி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 49,934
ரோகினி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 50,030
ரோகினி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (26 செப்டம்பர்) 49,200
ரோகினி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,560
ரோகினி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 50,710
ரோகினி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 51,670
ரோகினி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,360
ரோகினி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 50,710
ரோகினி தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 53,250
ரோகினி தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 51,410
ரோகினி தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 51,898
ரோகினி தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 51,610
ரோகினி தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 51,410
ரோகினி தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 52,820
ரோகினி தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 51,290
ரோகினி தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 51,988
ரோகினி தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 51,960
ரோகினி தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 51,830
ரோகினி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ரோகினி : வெள்ளி வீதம்

27 செப்டம்பர் 2022
55,810.00
+680.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 செப்டம்பர் 2022 55,130 -950.00
25 செப்டம்பர் 2022 56,080 +10.00
24 செப்டம்பர் 2022 56,070 +0.00
23 செப்டம்பர் 2022 56,070 -1,730.00
22 செப்டம்பர் 2022 57,800 +690.00
21 செப்டம்பர் 2022 57,110 +960.00
20 செப்டம்பர் 2022 56,150 -300.00
19 செப்டம்பர் 2022 56,450 -50.00
18 செப்டம்பர் 2022 56,500 +0.00
17 செப்டம்பர் 2022 56,500 +10.00
ரோகினி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 57,800
ரோகினி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 52,260
ரோகினி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 55,223
ரோகினி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 52,260
ரோகினி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (26 செப்டம்பர்) 55,130
ரோகினி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,330
ரோகினி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 53,930
ரோகினி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 56,833
ரோகினி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,240
ரோகினி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 53,930
ரோகினி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 59,760
ரோகினி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 55,590
ரோகினி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 57,913
ரோகினி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 59,600
ரோகினி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 57,600
ரோகினி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 63,690
ரோகினி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 60,340
ரோகினி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 62,370
ரோகினி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 62,450
ரோகினி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 60,340
ரோகினி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை