கர்பி அங்லாங், அசாம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கர்பி அங்லாங் : தங்க வீதம்

27 மே 2024
72,010
+360.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 மே 2024 71,650 +0.00
25 மே 2024 71,650 +10.00
24 மே 2024 71,640 -230.00
23 மே 2024 71,870 -1,540.00
22 மே 2024 73,410 -960.00
21 மே 2024 74,370 -380.00
20 மே 2024 74,750 +650.00
19 மே 2024 74,100 +10.00
18 மே 2024 74,090 +10.00
17 மே 2024 74,080 +790.00
கர்பி அங்லாங் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,750
கர்பி அங்லாங் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,920
கர்பி அங்லாங் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,471
கர்பி அங்லாங் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,920
கர்பி அங்லாங் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (26 மே) 71,650
கர்பி அங்லாங் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,150
கர்பி அங்லாங் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,400
கர்பி அங்லாங் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,457
கர்பி அங்லாங் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,400
கர்பி அங்லாங் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,690
கர்பி அங்லாங் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,180
கர்பி அங்லாங் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,810
கர்பி அங்லாங் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 66,040
கர்பி அங்லாங் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,810
கர்பி அங்லாங் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,780
கர்பி அங்லாங் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 63,020
கர்பி அங்லாங் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,530
கர்பி அங்லாங் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,336
கர்பி அங்லாங் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 63,020
கர்பி அங்லாங் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,740
கர்பி அங்லாங் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கர்பி அங்லாங் : வெள்ளி வீதம்

27 மே 2024
92,070.00
+1,270.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 மே 2024 90,800 +10.00
25 மே 2024 90,790 +10.00
24 மே 2024 90,780 +240.00
23 மே 2024 90,540 -2,640.00
22 மே 2024 93,180 -1,750.00
21 மே 2024 94,930 -780.00
20 மே 2024 95,710 +4,350.00
19 மே 2024 91,360 +10.00
18 மே 2024 91,350 +10.00
17 மே 2024 91,340 +3,830.00
கர்பி அங்லாங் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 95,710
கர்பி அங்லாங் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 81,140
கர்பி அங்லாங் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 87,135
கர்பி அங்லாங் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,280
கர்பி அங்லாங் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (26 மே) 90,800
கர்பி அங்லாங் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,200
கர்பி அங்லாங் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,830
கர்பி அங்லாங் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,933
கர்பி அங்லாங் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,830
கர்பி அங்லாங் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,990
கர்பி அங்லாங் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,840
கர்பி அங்லாங் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,340
கர்பி அங்லாங் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,697
கர்பி அங்லாங் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,340
கர்பி அங்லாங் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,300
கர்பி அங்லாங் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,480
கர்பி அங்லாங் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,210
கர்பி அங்லாங் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 71,087
கர்பி அங்லாங் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,480
கர்பி அங்லாங் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,330
கர்பி அங்லாங் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை