அசோக்நகர், மத்தியப் பிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

அசோக்நகர் : தங்க வீதம்

27 செப்டம்பர் 2023
58,220
-470.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 செப்டம்பர் 2023 58,690 -230.00
25 செப்டம்பர் 2023 58,920 -260.00
24 செப்டம்பர் 2023 59,180 +0.00
23 செப்டம்பர் 2023 59,180 +10.00
22 செப்டம்பர் 2023 59,170 +120.00
21 செப்டம்பர் 2023 59,050 -560.00
20 செப்டம்பர் 2023 59,610 +160.00
19 செப்டம்பர் 2023 59,450 +0.00
18 செப்டம்பர் 2023 59,450 +240.00
17 செப்டம்பர் 2023 59,210 +10.00
அசோக்நகர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,610
அசோக்நகர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 58,690
அசோக்நகர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,192
அசோக்நகர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,540
அசோக்நகர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (26 செப்டம்பர்) 58,690
அசோக்நகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,590
அசோக்நகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 58,360
அசோக்நகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 59,017
அசோக்நகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 59,400
அசோக்நகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 59,500
அசோக்நகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 60,080
அசோக்நகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 58,320
அசோக்நகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 59,285
அசோக்நகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 58,320
அசோக்நகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 60,080
அசோக்நகர் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,240
அசோக்நகர் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 58,200
அசோக்நகர் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 59,193
அசோக்நகர் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,240
அசோக்நகர் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 58,320
அசோக்நகர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

அசோக்நகர் : வெள்ளி வீதம்

27 செப்டம்பர் 2023
70,870.00
-870.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 செப்டம்பர் 2023 71,740 -340.00
25 செப்டம்பர் 2023 72,080 -1,210.00
24 செப்டம்பர் 2023 73,290 +0.00
23 செப்டம்பர் 2023 73,290 +10.00
22 செப்டம்பர் 2023 73,280 +260.00
21 செப்டம்பர் 2023 73,020 -150.00
20 செப்டம்பர் 2023 73,170 +670.00
19 செப்டம்பர் 2023 72,500 +10.00
18 செப்டம்பர் 2023 72,490 +420.00
17 செப்டம்பர் 2023 72,070 +10.00
அசோக்நகர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,910
அசோக்நகர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 70,800
அசோக்நகர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,585
அசோக்நகர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,900
அசோக்நகர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (26 செப்டம்பர்) 71,740
அசோக்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 75,480
அசோக்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 69,960
அசோக்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 72,141
அசோக்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 74,130
அசோக்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 75,480
அசோக்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 76,490
அசோக்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 69,990
அசோக்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,689
அசோக்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,990
அசோக்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 75,570
அசோக்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 74,050
அசோக்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 68,360
அசோக்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,520
அசோக்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,770
அசோக்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 69,980
அசோக்நகர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை