லாங்லெங், நாகாலாந்து : தங்கம் & வெள்ளி விலை

லாங்லெங் : தங்க வீதம்

23 மார்ச் 2023
59,670
+480.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 மார்ச் 2023 59,190 +140.00
21 மார்ச் 2023 59,050 -850.00
20 மார்ச் 2023 59,900 +60.00
19 மார்ச் 2023 59,840 +0.00
18 மார்ச் 2023 59,840 +10.00
17 மார்ச் 2023 59,830 +1,420.00
16 மார்ச் 2023 58,410 -320.00
15 மார்ச் 2023 58,730 +880.00
14 மார்ச் 2023 57,850 -130.00
13 மார்ச் 2023 57,980 +1,480.00
லாங்லெங் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,900
லாங்லெங் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 55,210
லாங்லெங் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,401
லாங்லெங் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 56,140
லாங்லெங் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (22 மார்ச்) 59,190
லாங்லெங் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 58,090
லாங்லெங் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 55,710
லாங்லெங் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 56,672
லாங்லெங் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 58,090
லாங்லெங் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 56,110
லாங்லெங் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,450
லாங்லெங் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,290
லாங்லெங் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,654
லாங்லெங் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,290
லாங்லெங் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,370
லாங்லெங் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,320
லாங்லெங் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,660
லாங்லெங் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,630
லாங்லெங் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 54,050
லாங்லெங் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,290
லாங்லெங் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

லாங்லெங் : வெள்ளி வீதம்

23 மார்ச் 2023
70,190.00
+570.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 மார்ச் 2023 69,620 +860.00
21 மார்ச் 2023 68,760 -370.00
20 மார்ச் 2023 69,130 +160.00
19 மார்ச் 2023 68,970 +10.00
18 மார்ச் 2023 68,960 +0.00
17 மார்ச் 2023 68,960 +2,090.00
16 மார்ச் 2023 66,870 -760.00
15 மார்ச் 2023 67,630 +420.00
14 மார்ச் 2023 67,210 +330.00
13 மார்ச் 2023 66,880 +3,770.00
லாங்லெங் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 69,620
லாங்லெங் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 62,120
லாங்லெங் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,754
லாங்லெங் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,740
லாங்லெங் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (22 மார்ச்) 69,620
லாங்லெங் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,720
லாங்லெங் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 63,950
லாங்லெங் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 66,664
லாங்லெங் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 70,280
லாங்லெங் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 64,860
லாங்லெங் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 70,180
லாங்லெங் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,300
லாங்லெங் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 69,180
லாங்லெங் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,620
லாங்லெங் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 69,240
லாங்லெங் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 70,010
லாங்லெங் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,280
லாங்லெங் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 68,170
லாங்லெங் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,460
லாங்லெங் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,610
லாங்லெங் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை