ஆல்வார், ராஜஸ்தான் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஆல்வார் : தங்க வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
57,500
-250.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 57,750 -70.00
01 பிப்ரவரி 2023 57,820 +720.00
31 ஜனவரி 2023 57,100 +110.00
30 ஜனவரி 2023 56,990 -200.00
29 ஜனவரி 2023 57,190 +10.00
28 ஜனவரி 2023 57,180 +120.00
27 ஜனவரி 2023 57,060 -130.00
26 ஜனவரி 2023 57,190 +10.00
25 ஜனவரி 2023 57,180 +50.00
24 ஜனவரி 2023 57,130 +70.00
ஆல்வார் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,820
ஆல்வார் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 57,750
ஆல்வார் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 57,785
ஆல்வார் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,820
ஆல்வார் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 57,750
ஆல்வார் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,190
ஆல்வார் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,040
ஆல்வார் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,393
ஆல்வார் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,040
ஆல்வார் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,100
ஆல்வார் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,060
ஆல்வார் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,410
ஆல்வார் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,378
ஆல்வார் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,800
ஆல்வார் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,030
ஆல்வார் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,180
ஆல்வார் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,230
ஆல்வார் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,145
ஆல்வார் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,580
ஆல்வார் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,830
ஆல்வார் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஆல்வார் : வெள்ளி வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
70,120.00
-270.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 70,390 +430.00
01 பிப்ரவரி 2023 69,960 +1,040.00
31 ஜனவரி 2023 68,920 +240.00
30 ஜனவரி 2023 68,680 +270.00
29 ஜனவரி 2023 68,410 +10.00
28 ஜனவரி 2023 68,400 +0.00
27 ஜனவரி 2023 68,400 -410.00
26 ஜனவரி 2023 68,810 +10.00
25 ஜனவரி 2023 68,800 +190.00
24 ஜனவரி 2023 68,610 +480.00
ஆல்வார் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,390
ஆல்வார் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,960
ஆல்வார் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,175
ஆல்வார் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 69,960
ஆல்வார் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 70,390
ஆல்வார் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,850
ஆல்வார் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 67,980
ஆல்வார் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,861
ஆல்வார் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,290
ஆல்வார் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 68,920
ஆல்வார் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,690
ஆல்வார் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 64,980
ஆல்வார் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,855
ஆல்வார் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,150
ஆல்வார் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,290
ஆல்வார் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,260
ஆல்வார் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,420
ஆல்வார் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,309
ஆல்வார் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 58,950
ஆல்வார் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,260
ஆல்வார் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை