ஆல்வார் : தங்கம் & வெள்ளி விலை, ஆல்வார் தங்க விகிதங்கள், ஆல்வார் வெள்ளி விகிதங்கள்

ஆல்வார், ராஜஸ்தான் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஆல்வார் : தங்க வீதம்

இன்று 29 ஜனவரி 2022
49,030
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 ஜனவரி 2022 49,030 -960.00
27 ஜனவரி 2022 49,990 +290.00
26 ஜனவரி 2022 49,700 +0.00
25 ஜனவரி 2022 49,700 +330.00
24 ஜனவரி 2022 49,370 -140.00
23 ஜனவரி 2022 49,510 +0.00
22 ஜனவரி 2022 49,510 +0.00
21 ஜனவரி 2022 49,510 +10.00
20 ஜனவரி 2022 49,500 +460.00
19 ஜனவரி 2022 49,040 +10.00
ஆல்வார் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 49,990
ஆல்வார் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 48,560
ஆல்வார் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 49,075
ஆல்வார் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 49,000
ஆல்வார் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (28 ஜனவரி) 49,030
ஆல்வார் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 49,780
ஆல்வார் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 48,510
ஆல்வார் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 49,159
ஆல்வார் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 48,720
ஆல்வார் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 49,000
ஆல்வார் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 50,460
ஆல்வார் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 48,100
ஆல்வார் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 49,350
ஆல்வார் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 48,750
ஆல்வார் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 48,700
ஆல்வார் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,320
ஆல்வார் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,360
ஆல்வார் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,405
ஆல்வார் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,400
ஆல்வார் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 49,080
ஆல்வார் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஆல்வார் : வெள்ளி வீதம்

இன்று 29 ஜனவரி 2022
63,390.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 ஜனவரி 2022 63,390 -2,170.00
27 ஜனவரி 2022 65,560 +110.00
26 ஜனவரி 2022 65,450 +0.00
25 ஜனவரி 2022 65,450 -870.00
24 ஜனவரி 2022 66,320 -580.00
23 ஜனவரி 2022 66,900 +0.00
22 ஜனவரி 2022 66,900 +0.00
21 ஜனவரி 2022 66,900 +990.00
20 ஜனவரி 2022 65,910 +1,420.00
19 ஜனவரி 2022 64,490 +1,150.00
ஆல்வார் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 66,900
ஆல்வார் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,830
ஆல்வார் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 63,966
ஆல்வார் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,610
ஆல்வார் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (28 ஜனவரி) 63,390
ஆல்வார் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,970
ஆல்வார் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,610
ஆல்வார் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,079
ஆல்வார் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,080
ஆல்வார் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,610
ஆல்வார் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 68,710
ஆல்வார் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 63,080
ஆல்வார் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 66,201
ஆல்வார் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 66,040
ஆல்வார் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,080
ஆல்வார் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,680
ஆல்வார் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,010
ஆல்வார் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 64,408
ஆல்வார் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,010
ஆல்வார் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 66,440
ஆல்வார் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை