அனுபூர், மத்தியப் பிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

அனுபூர் : தங்க வீதம்

01 ஜூன் 2023
59,900
-330.00
தேதி விலை மாற்றம்
31 மே 2023 60,230 +10.00
30 மே 2023 60,220 +510.00
29 மே 2023 59,710 +80.00
28 மே 2023 59,630 +0.00
27 மே 2023 59,630 +10.00
26 மே 2023 59,620 -90.00
25 மே 2023 59,710 -380.00
24 மே 2023 60,090 -390.00
23 மே 2023 60,480 -20.00
22 மே 2023 60,500 -120.00
அனுபூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை
அனுபூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை
அனுபூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை
அனுபூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை ()
அனுபூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை ()
அனுபூர் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 61,650
அனுபூர் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 59,620
அனுபூர் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 60,577
அனுபூர் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 60,080
அனுபூர் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 60,230
அனுபூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 61,300
அனுபூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 59,590
அனுபூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 60,310
அனுபூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 59,590
அனுபூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 60,070
அனுபூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,830
அனுபூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 55,020
அனுபூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,847
அனுபூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 55,950
அனுபூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 59,580
அனுபூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

அனுபூர் : வெள்ளி வீதம்

01 ஜூன் 2023
71,980.00
-320.00
தேதி விலை மாற்றம்
31 மே 2023 72,300 +1,080.00
30 மே 2023 71,220 -30.00
29 மே 2023 71,250 -180.00
28 மே 2023 71,430 +10.00
27 மே 2023 71,420 +0.00
26 மே 2023 71,420 +1,080.00
25 மே 2023 70,340 -830.00
24 மே 2023 71,170 -1,090.00
23 மே 2023 72,260 -570.00
22 மே 2023 72,830 -620.00
அனுபூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை
அனுபூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை
அனுபூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை
அனுபூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை ()
அனுபூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை ()
அனுபூர் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 78,070
அனுபூர் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,340
அனுபூர் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 73,843
அனுபூர் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 75,480
அனுபூர் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 72,300
அனுபூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 77,260
அனுபூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 72,290
அனுபூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 74,892
அனுபூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 72,370
அனுபூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 75,480
அனுபூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 72,360
அனுபூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,910
அனுபூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 67,052
அனுபூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,520
அனுபூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 72,360
அனுபூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை