உதய்பூர், ராஜஸ்தான் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

உதய்பூர் : தங்க வீதம்

11 டிசம்பர் 2023
61,210
-510.00
தேதி விலை மாற்றம்
10 டிசம்பர் 2023 61,720 +0.00
09 டிசம்பர் 2023 61,720 +10.00
08 டிசம்பர் 2023 61,710 -730.00
07 டிசம்பர் 2023 62,440 +120.00
06 டிசம்பர் 2023 62,320 +190.00
05 டிசம்பர் 2023 62,130 -190.00
04 டிசம்பர் 2023 62,320 -950.00
03 டிசம்பர் 2023 63,270 +0.00
02 டிசம்பர் 2023 63,270 +10.00
01 டிசம்பர் 2023 63,260 +730.00
உதய்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,270
உதய்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,710
உதய்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 62,416
உதய்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,260
உதய்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (10 டிசம்பர்) 61,720
உதய்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,860
உதய்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,760
உதய்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 60,965
உதய்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 60,860
உதய்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 62,530
உதய்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,320
உதய்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,540
உதய்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 59,187
உதய்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 57,490
உதய்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 60,980
உதய்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,540
உதய்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 57,290
உதய்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 58,905
உதய்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,470
உதய்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 57,490
உதய்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

உதய்பூர் : வெள்ளி வீதம்

11 டிசம்பர் 2023
71,600.00
-710.00
தேதி விலை மாற்றம்
10 டிசம்பர் 2023 72,310 +0.00
09 டிசம்பர் 2023 72,310 +10.00
08 டிசம்பர் 2023 72,300 -1,830.00
07 டிசம்பர் 2023 74,130 -380.00
06 டிசம்பர் 2023 74,510 -600.00
05 டிசம்பர் 2023 75,110 -760.00
04 டிசம்பர் 2023 75,870 -1,810.00
03 டிசம்பர் 2023 77,680 +10.00
02 டிசம்பர் 2023 77,670 +0.00
01 டிசம்பர் 2023 77,670 +420.00
உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,680
உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 72,300
உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 74,956
உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,670
உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (10 டிசம்பர்) 72,310
உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 77,250
உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,090
உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,667
உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,380
உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 77,250
உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 72,930
உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 66,710
உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 70,585
உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 69,770
உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 71,730
உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,820
உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 69,760
உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,181
உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,810
உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 69,770
உதய்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை