உதம்பூர், ஜம்மு-காஷ்மீர் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

உதம்பூர் : தங்க வீதம்

02 அக்டோபர் 2022
50,250
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 அக்டோபர் 2022 50,250 +0.00
30 செப்டம்பர் 2022 50,250 +90.00
29 செப்டம்பர் 2022 50,160 +160.00
28 செப்டம்பர் 2022 50,000 +440.00
27 செப்டம்பர் 2022 49,560 +190.00
26 செப்டம்பர் 2022 49,370 -270.00
25 செப்டம்பர் 2022 49,640 +0.00
24 செப்டம்பர் 2022 49,640 +10.00
23 செப்டம்பர் 2022 49,630 -600.00
22 செப்டம்பர் 2022 50,230 +600.00
உதம்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 50,250
உதம்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 50,250
உதம்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 50,250
உதம்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 50,250
உதம்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (01 அக்டோபர்) 50,250
உதம்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 50,810
உதம்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 49,370
உதம்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 50,092
உதம்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 50,200
உதம்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 50,250
உதம்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,740
உதம்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 50,880
உதம்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 51,848
உதம்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,530
உதம்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 50,880
உதம்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 53,430
உதம்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 51,580
உதம்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 52,073
உதம்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 51,790
உதம்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 51,580
உதம்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

உதம்பூர் : வெள்ளி வீதம்

02 அக்டோபர் 2022
56,890.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 அக்டோபர் 2022 56,890 +0.00
30 செப்டம்பர் 2022 56,890 +800.00
29 செப்டம்பர் 2022 56,090 -450.00
28 செப்டம்பர் 2022 56,540 +1,100.00
27 செப்டம்பர் 2022 55,440 +120.00
26 செப்டம்பர் 2022 55,320 -950.00
25 செப்டம்பர் 2022 56,270 +0.00
24 செப்டம்பர் 2022 56,270 +10.00
23 செப்டம்பர் 2022 56,260 -1,740.00
22 செப்டம்பர் 2022 58,000 +690.00
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 56,890
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,890
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 56,890
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 56,890
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (01 அக்டோபர்) 56,890
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 58,000
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 52,440
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 55,523
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 52,440
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 56,890
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,540
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 54,110
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 57,029
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,440
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 54,120
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 59,960
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 55,780
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 58,106
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 59,800
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 57,800
உதம்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை