உதம்பூர், ஜம்மு-காஷ்மீர் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

உதம்பூர் : தங்க வீதம்

இன்று 21 அக்டோபர் 2021
48,690
+220.00
தேதி விலை மாற்றம்
20 அக்டோபர் 2021 48,470 -10.00
19 அக்டோபர் 2021 48,480 +80.00
18 அக்டோபர் 2021 48,400 -720.00
17 அக்டோபர் 2021 49,120 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 49,120 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 49,120 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 49,120 +730.00
13 அக்டோபர் 2021 48,390 +160.00
12 அக்டோபர் 2021 48,230 +10.00
11 அக்டோபர் 2021 48,220 +220.00
உதம்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,120
உதம்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,450
உதம்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,234
உதம்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,490
உதம்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (20 அக்டோபர்) 48,470
உதம்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 48,720
உதம்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 46,730
உதம்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 47,791
உதம்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 48,310
உதம்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 46,730
உதம்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 49,500
உதம்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 47,040
உதம்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 48,371
உதம்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 49,500
உதம்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 48,350
உதம்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 49,620
உதம்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 48,020
உதம்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 48,936
உதம்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 48,020
உதம்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 49,500
உதம்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

உதம்பூர் : வெள்ளி வீதம்

இன்று 21 அக்டோபர் 2021
67,260.00
+1,190.00
தேதி விலை மாற்றம்
20 அக்டோபர் 2021 66,070 +1,210.00
19 அக்டோபர் 2021 64,860 +0.00
18 அக்டோபர் 2021 64,860 +390.00
17 அக்டோபர் 2021 64,470 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 64,470 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 64,470 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 64,470 +1,330.00
13 அக்டோபர் 2021 63,140 -160.00
12 அக்டோபர் 2021 63,300 -60.00
11 அக்டோபர் 2021 63,360 +560.00
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 66,070
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,120
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 63,243
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,120
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (20 அக்டோபர்) 66,070
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 66,930
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 59,850
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 63,841
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 64,500
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 59,850
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 69,920
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 63,270
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 65,611
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 69,920
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 64,610
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 71,950
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 67,720
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 70,104
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,850
உதம்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 69,920
உதம்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை