காசராகோடு, கேரளா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

காசராகோடு : தங்க வீதம்

01 ஜூன் 2023
60,060
-290.00
தேதி விலை மாற்றம்
31 மே 2023 60,350 +10.00
30 மே 2023 60,340 +510.00
29 மே 2023 59,830 +80.00
28 மே 2023 59,750 +10.00
27 மே 2023 59,740 +0.00
26 மே 2023 59,740 -90.00
25 மே 2023 59,830 -380.00
24 மே 2023 60,210 -390.00
23 மே 2023 60,600 -20.00
22 மே 2023 60,620 -120.00
காசராகோடு தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை
காசராகோடு தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை
காசராகோடு தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை
காசராகோடு தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை ()
காசராகோடு தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை ()
காசராகோடு தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 61,770
காசராகோடு தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 59,740
காசராகோடு தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 60,698
காசராகோடு தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 60,200
காசராகோடு தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 60,350
காசராகோடு தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 61,420
காசராகோடு தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 59,710
காசராகோடு தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 60,430
காசராகோடு தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 59,710
காசராகோடு தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 60,190
காசராகோடு தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,950
காசராகோடு தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 55,130
காசராகோடு தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,963
காசராகோடு தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 56,060
காசராகோடு தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 59,700
காசராகோடு - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

காசராகோடு : வெள்ளி வீதம்

01 ஜூன் 2023
72,090.00
-350.00
தேதி விலை மாற்றம்
31 மே 2023 72,440 +1,080.00
30 மே 2023 71,360 -40.00
29 மே 2023 71,400 -170.00
28 மே 2023 71,570 +0.00
27 மே 2023 71,570 +10.00
26 மே 2023 71,560 +1,080.00
25 மே 2023 70,480 -830.00
24 மே 2023 71,310 -1,100.00
23 மே 2023 72,410 -570.00
22 மே 2023 72,980 -620.00
காசராகோடு வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை
காசராகோடு வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை
காசராகோடு வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை
காசராகோடு வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை ()
காசராகோடு வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை ()
காசராகோடு வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 78,230
காசராகோடு வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,480
காசராகோடு வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 73,990
காசராகோடு வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 75,630
காசராகோடு வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 72,440
காசராகோடு வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 77,410
காசராகோடு வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 72,430
காசராகோடு வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 75,040
காசராகோடு வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 72,510
காசராகோடு வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 75,630
காசராகோடு வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 72,510
காசராகோடு வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 62,030
காசராகோடு வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 67,185
காசராகோடு வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,650
காசராகோடு வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 72,510
காசராகோடு - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை