ஷாஹ்தோல், மத்தியப் பிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஷாஹ்தோல் : தங்க வீதம்

01 டிசம்பர் 2022
52,900
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
30 நவம்பர் 2022 52,900 +290.00
29 நவம்பர் 2022 52,610 +240.00
28 நவம்பர் 2022 52,370 -400.00
27 நவம்பர் 2022 52,770 +10.00
26 நவம்பர் 2022 52,760 +0.00
25 நவம்பர் 2022 52,760 -140.00
24 நவம்பர் 2022 52,900 +220.00
23 நவம்பர் 2022 52,680 +190.00
22 நவம்பர் 2022 52,490 -10.00
21 நவம்பர் 2022 52,500 -350.00
ஷாஹ்தோல் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை
ஷாஹ்தோல் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை
ஷாஹ்தோல் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை
ஷாஹ்தோல் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை ()
ஷாஹ்தோல் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை ()
ஷாஹ்தோல் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,240
ஷாஹ்தோல் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,290
ஷாஹ்தோல் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,207
ஷாஹ்தோல் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,640
ஷாஹ்தோல் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,900
ஷாஹ்தோல் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 52,020
ஷாஹ்தோல் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 50,190
ஷாஹ்தோல் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 50,842
ஷாஹ்தோல் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 50,220
ஷாஹ்தோல் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 50,440
ஷாஹ்தோல் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 50,770
ஷாஹ்தோல் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 49,340
ஷாஹ்தோல் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 50,058
ஷாஹ்தோல் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 50,160
ஷாஹ்தோல் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 50,210
ஷாஹ்தோல் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஷாஹ்தோல் : வெள்ளி வீதம்

01 டிசம்பர் 2022
63,340.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
30 நவம்பர் 2022 63,340 +650.00
29 நவம்பர் 2022 62,690 +1,620.00
28 நவம்பர் 2022 61,070 -940.00
27 நவம்பர் 2022 62,010 +0.00
26 நவம்பர் 2022 62,010 +10.00
25 நவம்பர் 2022 62,000 -230.00
24 நவம்பர் 2022 62,230 +340.00
23 நவம்பர் 2022 61,890 +690.00
22 நவம்பர் 2022 61,200 +300.00
21 நவம்பர் 2022 60,900 -260.00
ஷாஹ்தோல் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை
ஷாஹ்தோல் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை
ஷாஹ்தோல் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை
ஷாஹ்தோல் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை ()
ஷாஹ்தோல் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை ()
ஷாஹ்தோல் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,340
ஷாஹ்தோல் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,490
ஷாஹ்தோல் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,382
ஷாஹ்தோல் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 59,020
ஷாஹ்தோல் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,340
ஷாஹ்தோல் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,860
ஷாஹ்தோல் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 55,340
ஷாஹ்தோல் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 58,102
ஷாஹ்தோல் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 56,860
ஷாஹ்தோல் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 57,810
ஷாஹ்தோல் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 57,960
ஷாஹ்தோல் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 52,410
ஷாஹ்தோல் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 55,486
ஷாஹ்தோல் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 52,410
ஷாஹ்தோல் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 56,850
ஷாஹ்தோல் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை