கார்கில், ஜம்மு-காஷ்மீர் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கார்கில் : தங்க வீதம்

26 செப்டம்பர் 2023
58,960
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 செப்டம்பர் 2023 58,960 -260.00
24 செப்டம்பர் 2023 59,220 +0.00
23 செப்டம்பர் 2023 59,220 +10.00
22 செப்டம்பர் 2023 59,210 +120.00
21 செப்டம்பர் 2023 59,090 -560.00
20 செப்டம்பர் 2023 59,650 +160.00
19 செப்டம்பர் 2023 59,490 +0.00
18 செப்டம்பர் 2023 59,490 +240.00
17 செப்டம்பர் 2023 59,250 +10.00
16 செப்டம்பர் 2023 59,240 +0.00
கார்கில் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,650
கார்கில் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 58,810
கார்கில் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,237
கார்கில் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,580
கார்கில் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (25 செப்டம்பர்) 58,960
கார்கில் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,630
கார்கில் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 58,400
கார்கில் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 59,057
கார்கில் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 59,440
கார்கில் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 59,540
கார்கில் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 60,120
கார்கில் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 58,360
கார்கில் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 59,325
கார்கில் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 58,360
கார்கில் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 60,120
கார்கில் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,280
கார்கில் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 58,240
கார்கில் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 59,233
கார்கில் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,280
கார்கில் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 58,360
கார்கில் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கார்கில் : வெள்ளி வீதம்

26 செப்டம்பர் 2023
72,120.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 செப்டம்பர் 2023 72,120 -1,220.00
24 செப்டம்பர் 2023 73,340 +0.00
23 செப்டம்பர் 2023 73,340 +10.00
22 செப்டம்பர் 2023 73,330 +260.00
21 செப்டம்பர் 2023 73,070 -150.00
20 செப்டம்பர் 2023 73,220 +670.00
19 செப்டம்பர் 2023 72,550 +10.00
18 செப்டம்பர் 2023 72,540 +420.00
17 செப்டம்பர் 2023 72,120 +10.00
16 செப்டம்பர் 2023 72,110 +10.00
கார்கில் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,960
கார்கில் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 70,840
கார்கில் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,634
கார்கில் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,950
கார்கில் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (25 செப்டம்பர்) 72,120
கார்கில் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 75,530
கார்கில் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 70,010
கார்கில் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 72,188
கார்கில் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 74,180
கார்கில் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 75,530
கார்கில் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 76,540
கார்கில் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 70,040
கார்கில் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,738
கார்கில் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 70,040
கார்கில் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 75,620
கார்கில் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 74,100
கார்கில் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 68,410
கார்கில் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,568
கார்கில் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,820
கார்கில் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 70,030
கார்கில் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை