கார்கில், ஜம்மு-காஷ்மீர் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கார்கில் : தங்க வீதம்

08 ஆகஸ்ட் 2022
52,160
+250.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 ஆகஸ்ட் 2022 51,910 +0.00
06 ஆகஸ்ட் 2022 51,910 +10.00
05 ஆகஸ்ட் 2022 51,900 -320.00
04 ஆகஸ்ட் 2022 52,220 -520.00
03 ஆகஸ்ட் 2022 52,740 +1,110.00
02 ஆகஸ்ட் 2022 51,630 +100.00
01 ஆகஸ்ட் 2022 51,530 -50.00
31 ஜூலை 2022 51,580 -1,320.00
30 ஜூலை 2022 52,900 +310.00
29 ஜூலை 2022 52,590 +590.00
கார்கில் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,740
கார்கில் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 51,530
கார்கில் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 51,977
கார்கில் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,530
கார்கில் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (07 ஆகஸ்ட்) 51,910
கார்கில் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 53,430
கார்கில் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 51,580
கார்கில் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 52,073
கார்கில் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 51,790
கார்கில் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 51,580
கார்கில் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 53,000
கார்கில் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 51,460
கார்கில் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 52,165
கார்கில் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 52,130
கார்கில் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 52,010
கார்கில் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 53,060
கார்கில் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 51,130
கார்கில் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 51,997
கார்கில் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 52,550
கார்கில் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 52,200
கார்கில் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கார்கில் : வெள்ளி வீதம்

08 ஆகஸ்ட் 2022
58,750.00
+1,170.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 ஆகஸ்ட் 2022 57,580 +0.00
06 ஆகஸ்ட் 2022 57,580 +10.00
05 ஆகஸ்ட் 2022 57,570 -620.00
04 ஆகஸ்ட் 2022 58,190 +370.00
03 ஆகஸ்ட் 2022 57,820 +150.00
02 ஆகஸ்ட் 2022 57,670 -770.00
01 ஆகஸ்ட் 2022 58,440 +640.00
31 ஜூலை 2022 57,800 -1,610.00
30 ஜூலை 2022 59,410 +340.00
29 ஜூலை 2022 59,070 +2,850.00
கார்கில் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 58,440
கார்கில் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 57,570
கார்கில் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 57,836
கார்கில் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,440
கார்கில் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (07 ஆகஸ்ட்) 57,580
கார்கில் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 59,960
கார்கில் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 55,780
கார்கில் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 58,106
கார்கில் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 59,800
கார்கில் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 57,800
கார்கில் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 63,900
கார்கில் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 60,550
கார்கில் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 62,579
கார்கில் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 62,660
கார்கில் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 60,550
கார்கில் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 65,520
கார்கில் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 60,230
கார்கில் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 63,014
கார்கில் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 65,520
கார்கில் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 63,440
கார்கில் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை