தன்பாத், ஜார்க்கண்ட் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

தன்பாத் : தங்க வீதம்

07 டிசம்பர் 2023
62,360
+10.00
தேதி விலை மாற்றம்
06 டிசம்பர் 2023 62,350 +190.00
05 டிசம்பர் 2023 62,160 -180.00
04 டிசம்பர் 2023 62,340 -960.00
03 டிசம்பர் 2023 63,300 +10.00
02 டிசம்பர் 2023 63,290 +0.00
01 டிசம்பர் 2023 63,290 +730.00
30 நவம்பர் 2023 62,560 -320.00
29 நவம்பர் 2023 62,880 +340.00
28 நவம்பர் 2023 62,540 +950.00
27 நவம்பர் 2023 61,590 +10.00
தன்பாத் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,300
தன்பாத் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 62,160
தன்பாத் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 62,788
தன்பாத் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,290
தன்பாத் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (06 டிசம்பர்) 62,350
தன்பாத் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,880
தன்பாத் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,780
தன்பாத் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 60,988
தன்பாத் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 60,880
தன்பாத் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 62,560
தன்பாத் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,350
தன்பாத் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,560
தன்பாத் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 59,213
தன்பாத் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 57,520
தன்பாத் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 61,000
தன்பாத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,560
தன்பாத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 57,310
தன்பாத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 58,925
தன்பாத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,500
தன்பாத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 57,510
தன்பாத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

தன்பாத் : வெள்ளி வீதம்

07 டிசம்பர் 2023
74,450.00
-90.00
தேதி விலை மாற்றம்
06 டிசம்பர் 2023 74,540 -600.00
05 டிசம்பர் 2023 75,140 -760.00
04 டிசம்பர் 2023 75,900 -1,810.00
03 டிசம்பர் 2023 77,710 +10.00
02 டிசம்பர் 2023 77,700 +0.00
01 டிசம்பர் 2023 77,700 +420.00
30 நவம்பர் 2023 77,280 +1,140.00
29 நவம்பர் 2023 76,140 +670.00
28 நவம்பர் 2023 75,470 +1,290.00
27 நவம்பர் 2023 74,180 +10.00
தன்பாத் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,710
தன்பாத் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 74,540
தன்பாத் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 76,448
தன்பாத் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,700
தன்பாத் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (06 டிசம்பர்) 74,540
தன்பாத் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 77,280
தன்பாத் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,120
தன்பாத் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,696
தன்பாத் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,410
தன்பாத் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 77,280
தன்பாத் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 72,960
தன்பாத் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 66,740
தன்பாத் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 70,612
தன்பாத் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 69,800
தன்பாத் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 71,760
தன்பாத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,850
தன்பாத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 69,790
தன்பாத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,194
தன்பாத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,840
தன்பாத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 69,790
தன்பாத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை