தெற்கு 24 பர்கானாக்கள், மேற்கு வங்கம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் : தங்க வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
57,400
-280.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 57,680 -70.00
01 பிப்ரவரி 2023 57,750 +720.00
31 ஜனவரி 2023 57,030 +110.00
30 ஜனவரி 2023 56,920 -200.00
29 ஜனவரி 2023 57,120 +0.00
28 ஜனவரி 2023 57,120 +130.00
27 ஜனவரி 2023 56,990 -130.00
26 ஜனவரி 2023 57,120 +10.00
25 ஜனவரி 2023 57,110 +50.00
24 ஜனவரி 2023 57,060 +70.00
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,750
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 57,680
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 57,715
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,750
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 57,680
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,120
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 54,970
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,324
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 54,970
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,030
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,000
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,350
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,313
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,740
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 54,970
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,110
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,170
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,083
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,520
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,770
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் : வெள்ளி வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
69,900.00
-410.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 70,310 +440.00
01 பிப்ரவரி 2023 69,870 +1,030.00
31 ஜனவரி 2023 68,840 +240.00
30 ஜனவரி 2023 68,600 +270.00
29 ஜனவரி 2023 68,330 +10.00
28 ஜனவரி 2023 68,320 +0.00
27 ஜனவரி 2023 68,320 -410.00
26 ஜனவரி 2023 68,730 +10.00
25 ஜனவரி 2023 68,720 +190.00
24 ஜனவரி 2023 68,530 +490.00
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,310
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,870
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,090
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 69,870
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 70,310
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,770
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 67,900
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,779
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,210
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 68,840
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,600
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 64,900
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,774
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,080
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,210
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,190
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,350
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,237
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 58,880
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,190
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை