தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் : தங்கம் & வெள்ளி விலை, தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் தங்க விகிதங்கள், தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் வெள்ளி விகிதங்கள்

தெற்கு 24 பர்கானாக்கள், மேற்கு வங்கம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் : தங்க வீதம்

இன்று 29 ஜனவரி 2022
48,970
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 ஜனவரி 2022 48,970 -960.00
27 ஜனவரி 2022 49,930 +290.00
26 ஜனவரி 2022 49,640 +0.00
25 ஜனவரி 2022 49,640 +320.00
24 ஜனவரி 2022 49,320 -130.00
23 ஜனவரி 2022 49,450 +0.00
22 ஜனவரி 2022 49,450 +0.00
21 ஜனவரி 2022 49,450 +0.00
20 ஜனவரி 2022 49,450 +460.00
19 ஜனவரி 2022 48,990 +10.00
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 49,930
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 48,500
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 49,018
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 48,940
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (28 ஜனவரி) 48,970
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 49,720
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 48,450
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 49,102
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 48,660
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 48,940
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 50,410
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 48,040
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 49,292
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 48,690
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 48,640
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,270
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,310
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,349
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,350
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 49,020
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் : வெள்ளி வீதம்

இன்று 29 ஜனவரி 2022
63,310.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 ஜனவரி 2022 63,310 -2,180.00
27 ஜனவரி 2022 65,490 +120.00
26 ஜனவரி 2022 65,370 +0.00
25 ஜனவரி 2022 65,370 -870.00
24 ஜனவரி 2022 66,240 -590.00
23 ஜனவரி 2022 66,830 +0.00
22 ஜனவரி 2022 66,830 +0.00
21 ஜனவரி 2022 66,830 +1,000.00
20 ஜனவரி 2022 65,830 +1,420.00
19 ஜனவரி 2022 64,410 +1,140.00
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 66,830
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,760
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 63,893
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,540
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (28 ஜனவரி) 63,310
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,900
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,540
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,007
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,010
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,540
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 68,630
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 63,000
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 66,126
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 65,960
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,000
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,600
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 60,940
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 64,335
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 60,940
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 66,370
தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை