ஆதிலாபாத் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ஆதிலாபாத் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ஆதிலாபாத் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
ஆதிலாபாத் 29 ஜனவரி 2022 49,110
சந்திரபூர் 29 ஜனவரி 2022 49,030
டிக்லிபூர் 29 ஜனவரி 2022 49,500
ஹிங்கோலி 29 ஜனவரி 2022 49,030
ஜாகிடியல் 29 ஜனவரி 2022 49,110
கமரெட்டி 29 ஜனவரி 2022 49,110
கரீம் நகர் 29 ஜனவரி 2022 49,110
கொம்ராம் பீம் ஆசிபாபா 29 ஜனவரி 2022 49,110
மன்சேரியல் 29 ஜனவரி 2022 49,110
நந்தே 29 ஜனவரி 2022 49,030
நிர்மல் 29 ஜனவரி 2022 49,110
நிஜாமாபாத் 29 ஜனவரி 2022 49,110
பெடப்பள்ளி 29 ஜனவரி 2022 49,110
ராஜண்ணா சிர்சில்லா 29 ஜனவரி 2022 49,110
வர்தா 29 ஜனவரி 2022 49,030
வாஷிம் 29 ஜனவரி 2022 49,030
யவத்மல் 29 ஜனவரி 2022 49,030
ஆதிலாபாத் : தங்க விலை

ஆதிலாபாத் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
ஆதிலாபாத் 29 ஜனவரி 2022 63,490
சந்திரபூர் 29 ஜனவரி 2022 63,400
டிக்லிபூர் 29 ஜனவரி 2022 64,000
ஹிங்கோலி 29 ஜனவரி 2022 63,400
ஜாகிடியல் 29 ஜனவரி 2022 63,490
கமரெட்டி 29 ஜனவரி 2022 63,490
கரீம் நகர் 29 ஜனவரி 2022 63,490
கொம்ராம் பீம் ஆசிபாபா 29 ஜனவரி 2022 63,490
மன்சேரியல் 29 ஜனவரி 2022 63,490
நந்தே 29 ஜனவரி 2022 63,400
நிர்மல் 29 ஜனவரி 2022 63,490
நிஜாமாபாத் 29 ஜனவரி 2022 63,490
பெடப்பள்ளி 29 ஜனவரி 2022 63,490
ராஜண்ணா சிர்சில்லா 29 ஜனவரி 2022 63,490
வர்தா 29 ஜனவரி 2022 63,400
வாஷிம் 29 ஜனவரி 2022 63,400
யவத்மல் 29 ஜனவரி 2022 63,400
ஆதிலாபாத் : வெள்ளி விலை