அகர்தலா : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

அகர்தலா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

அகர்தலா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அகர்தலா 29 ஜனவரி 2022 49,260
ஐஸ்வால் 29 ஜனவரி 2022 49,220
பெலோனியா 29 ஜனவரி 2022 49,260
தலாய் 29 ஜனவரி 2022 49,260
தர்மநகர் 29 ஜனவரி 2022 49,260
கோமதி 29 ஜனவரி 2022 49,260
ஹைலகண்டி 29 ஜனவரி 2022 49,130
கரிம்கஞ்ச் 29 ஜனவரி 2022 49,130
கோவாய் 29 ஜனவரி 2022 49,260
கோலாசிப் 29 ஜனவரி 2022 49,220
மாமித் 29 ஜனவரி 2022 49,220
செபாஹிஜாலா 29 ஜனவரி 2022 49,260
செர்ச்சிப் 29 ஜனவரி 2022 49,220
தென்மேற்கு காசி ஹில்ஸ் 29 ஜனவரி 2022 49,220
உனகோட்டி 29 ஜனவரி 2022 49,260
அகர்தலா : தங்க விலை

அகர்தலா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அகர்தலா 29 ஜனவரி 2022 63,690
ஐஸ்வால் 29 ஜனவரி 2022 63,640
பெலோனியா 29 ஜனவரி 2022 63,690
தலாய் 29 ஜனவரி 2022 63,690
தர்மநகர் 29 ஜனவரி 2022 63,690
கோமதி 29 ஜனவரி 2022 63,690
ஹைலகண்டி 29 ஜனவரி 2022 63,530
கரிம்கஞ்ச் 29 ஜனவரி 2022 63,530
கோவாய் 29 ஜனவரி 2022 63,690
கோலாசிப் 29 ஜனவரி 2022 63,640
மாமித் 29 ஜனவரி 2022 63,640
செபாஹிஜாலா 29 ஜனவரி 2022 63,690
செர்ச்சிப் 29 ஜனவரி 2022 63,640
தென்மேற்கு காசி ஹில்ஸ் 29 ஜனவரி 2022 63,640
உனகோட்டி 29 ஜனவரி 2022 63,690
அகர்தலா : வெள்ளி விலை