அகோலா : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

அகோலா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

அகோலா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அகோலா 29 ஜனவரி 2022 49,030
அமராவதி 29 ஜனவரி 2022 49,030
புல்தானா 29 ஜனவரி 2022 49,030
புர்ஹான்பூர் 29 ஜனவரி 2022 49,080
ஹிங்கோலி 29 ஜனவரி 2022 49,030
ஜல்கான் 29 ஜனவரி 2022 49,030
ஜல்னா 29 ஜனவரி 2022 49,030
கண்ட்வா 29 ஜனவரி 2022 49,080
வாஷிம் 29 ஜனவரி 2022 49,030
யவத்மல் 29 ஜனவரி 2022 49,030
அகோலா : தங்க விலை

அகோலா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அகோலா 29 ஜனவரி 2022 63,400
அமராவதி 29 ஜனவரி 2022 63,400
புல்தானா 29 ஜனவரி 2022 63,400
புர்ஹான்பூர் 29 ஜனவரி 2022 63,460
ஹிங்கோலி 29 ஜனவரி 2022 63,400
ஜல்கான் 29 ஜனவரி 2022 63,400
ஜல்னா 29 ஜனவரி 2022 63,400
கண்ட்வா 29 ஜனவரி 2022 63,460
வாஷிம் 29 ஜனவரி 2022 63,400
யவத்மல் 29 ஜனவரி 2022 63,400
அகோலா : வெள்ளி விலை