அமிர்தசரஸ் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

அமிர்தசரஸ் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

அமிர்தசரஸ் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அமிர்தசரஸ் 29 ஜனவரி 2022 49,030
பர்னாலா 29 ஜனவரி 2022 49,030
பதிந்தா 29 ஜனவரி 2022 49,030
சம்பா 29 ஜனவரி 2022 49,080
ஃபரிட்கோட் 29 ஜனவரி 2022 49,030
பாசில்கா 29 ஜனவரி 2022 49,030
ஃபிரோஸ்பூர் 29 ஜனவரி 2022 49,030
குர்தாஸ்பூர் 29 ஜனவரி 2022 49,030
ஹமீர்பூர் 29 ஜனவரி 2022 49,080
ஹோஷியார்பூர் 29 ஜனவரி 2022 49,030
ஜலந்தர் 29 ஜனவரி 2022 49,030
ஜம்மு 29 ஜனவரி 2022 49,120
காங்க்ரா 29 ஜனவரி 2022 49,080
கபுர்தலா 29 ஜனவரி 2022 49,030
கத்துவா 29 ஜனவரி 2022 49,120
லூதியானா 29 ஜனவரி 2022 49,030
மோகா 29 ஜனவரி 2022 49,030
முக்த்சர் 29 ஜனவரி 2022 49,030
பதான்கோட் 29 ஜனவரி 2022 49,030
ரியசி 29 ஜனவரி 2022 49,120
சம்பா 29 ஜனவரி 2022 49,120
Shd பகத்சிங் Ngr 29 ஜனவரி 2022 49,030
தார் தரன் 29 ஜனவரி 2022 49,030
உதம்பூர் 29 ஜனவரி 2022 49,120
உனா 29 ஜனவரி 2022 49,080
அமிர்தசரஸ் : தங்க விலை

அமிர்தசரஸ் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அமிர்தசரஸ் 29 ஜனவரி 2022 63,400
பர்னாலா 29 ஜனவரி 2022 63,400
பதிந்தா 29 ஜனவரி 2022 63,400
சம்பா 29 ஜனவரி 2022 63,460
ஃபரிட்கோட் 29 ஜனவரி 2022 63,400
பாசில்கா 29 ஜனவரி 2022 63,400
ஃபிரோஸ்பூர் 29 ஜனவரி 2022 63,400
குர்தாஸ்பூர் 29 ஜனவரி 2022 63,400
ஹமீர்பூர் 29 ஜனவரி 2022 63,460
ஹோஷியார்பூர் 29 ஜனவரி 2022 63,400
ஜலந்தர் 29 ஜனவரி 2022 63,400
ஜம்மு 29 ஜனவரி 2022 63,500
காங்க்ரா 29 ஜனவரி 2022 63,460
கபுர்தலா 29 ஜனவரி 2022 63,400
கத்துவா 29 ஜனவரி 2022 63,500
லூதியானா 29 ஜனவரி 2022 63,400
மோகா 29 ஜனவரி 2022 63,400
முக்த்சர் 29 ஜனவரி 2022 63,400
பதான்கோட் 29 ஜனவரி 2022 63,400
ரியசி 29 ஜனவரி 2022 63,500
சம்பா 29 ஜனவரி 2022 63,500
Shd பகத்சிங் Ngr 29 ஜனவரி 2022 63,400
தார் தரன் 29 ஜனவரி 2022 63,400
உதம்பூர் 29 ஜனவரி 2022 63,500
உனா 29 ஜனவரி 2022 63,460
அமிர்தசரஸ் : வெள்ளி விலை