அரேரியா : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

அரேரியா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

அரேரியா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அரேரியா 23 ஜனவரி 2022 49,490
பாங்கா 23 ஜனவரி 2022 49,490
பெகுசராய் 23 ஜனவரி 2022 49,490
பாகல்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,490
தக்ஷின் தினாஜ்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,450
தர்பங்கா 23 ஜனவரி 2022 49,490
டார்ஜிலிங் 23 ஜனவரி 2022 49,450
கோடா 23 ஜனவரி 2022 49,530
ஜல்பைகுரி 23 ஜனவரி 2022 49,450
கலிம்பொங் 23 ஜனவரி 2022 49,450
கதிஹார் 23 ஜனவரி 2022 49,490
ககரியா 23 ஜனவரி 2022 49,490
கிஷன்கஞ்ச் 23 ஜனவரி 2022 49,490
லகிசராய் 23 ஜனவரி 2022 49,490
மாதேபுரா 23 ஜனவரி 2022 49,490
மதுபனி 23 ஜனவரி 2022 49,490
மால்டா 23 ஜனவரி 2022 49,450
முங்கர் 23 ஜனவரி 2022 49,490
பூர்னியா 23 ஜனவரி 2022 49,490
சஹர்சா 23 ஜனவரி 2022 49,490
சாஹிப்கஞ்ச் 23 ஜனவரி 2022 49,530
சமஸ்திபூர் 23 ஜனவரி 2022 49,490
சுபால் 23 ஜனவரி 2022 49,490
உத்தர் தினாஜ்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,450
மேற்கு மாவட்டம் 23 ஜனவரி 2022 49,770
அரேரியா : தங்க விலை

அரேரியா : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அரேரியா 23 ஜனவரி 2022 66,880
பாங்கா 23 ஜனவரி 2022 66,880
பெகுசராய் 23 ஜனவரி 2022 66,880
பாகல்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,880
தக்ஷின் தினாஜ்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,830
தர்பங்கா 23 ஜனவரி 2022 66,880
டார்ஜிலிங் 23 ஜனவரி 2022 66,830
கோடா 23 ஜனவரி 2022 66,930
ஜல்பைகுரி 23 ஜனவரி 2022 66,830
கலிம்பொங் 23 ஜனவரி 2022 66,830
கதிஹார் 23 ஜனவரி 2022 66,880
ககரியா 23 ஜனவரி 2022 66,880
கிஷன்கஞ்ச் 23 ஜனவரி 2022 66,880
லகிசராய் 23 ஜனவரி 2022 66,880
மாதேபுரா 23 ஜனவரி 2022 66,880
மதுபனி 23 ஜனவரி 2022 66,880
மால்டா 23 ஜனவரி 2022 66,830
முங்கர் 23 ஜனவரி 2022 66,880
பூர்னியா 23 ஜனவரி 2022 66,880
சஹர்சா 23 ஜனவரி 2022 66,880
சாஹிப்கஞ்ச் 23 ஜனவரி 2022 66,930
சமஸ்திபூர் 23 ஜனவரி 2022 66,880
சுபால் 23 ஜனவரி 2022 66,880
உத்தர் தினாஜ்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,830
மேற்கு மாவட்டம் 23 ஜனவரி 2022 67,260
அரேரியா : வெள்ளி விலை