ஆரவல்லி : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ஆரவல்லி : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

ஆரவல்லி : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
ஆரவல்லி 29 ஜனவரி 2022 49,100
பில்வாரா 29 ஜனவரி 2022 49,030
சித்தர்கர் 29 ஜனவரி 2022 49,030
துங்கர்பூர் 29 ஜனவரி 2022 49,030
ஜோத்பூர் 29 ஜனவரி 2022 49,030
நீமுச் 29 ஜனவரி 2022 49,080
பாலி 29 ஜனவரி 2022 49,030
ராஜ்சமந்த் 29 ஜனவரி 2022 49,030
சிரோஹி 29 ஜனவரி 2022 49,030
உதய்பூர் 29 ஜனவரி 2022 49,030
ஆரவல்லி : தங்க விலை

ஆரவல்லி : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
ஆரவல்லி 29 ஜனவரி 2022 63,480
பில்வாரா 29 ஜனவரி 2022 63,390
சித்தர்கர் 29 ஜனவரி 2022 63,390
துங்கர்பூர் 29 ஜனவரி 2022 63,390
ஜோத்பூர் 29 ஜனவரி 2022 63,390
நீமுச் 29 ஜனவரி 2022 63,460
பாலி 29 ஜனவரி 2022 63,390
ராஜ்சமந்த் 29 ஜனவரி 2022 63,390
சிரோஹி 29 ஜனவரி 2022 63,390
உதய்பூர் 29 ஜனவரி 2022 63,390
ஆரவல்லி : வெள்ளி விலை