அவுரங்காபாத் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

அவுரங்காபாத் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

அவுரங்காபாத் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அர்வால் 23 ஜனவரி 2022 49,490
அவுரங்காபாத் 23 ஜனவரி 2022 49,490
பல்லியா 23 ஜனவரி 2022 49,530
பால்ராம்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,490
போஜ்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,490
பக்ஸர் 23 ஜனவரி 2022 49,490
சாண்ட ul லி 23 ஜனவரி 2022 49,530
சத்ரா 23 ஜனவரி 2022 49,530
சாப்ரா 23 ஜனவரி 2022 49,490
கர்வா 23 ஜனவரி 2022 49,530
கயா 23 ஜனவரி 2022 49,490
காசிப்பூர் 23 ஜனவரி 2022 49,530
ஹசாரிபாக் 23 ஜனவரி 2022 49,530
ஜெஹனாபாத் 23 ஜனவரி 2022 49,490
கைமூர் 23 ஜனவரி 2022 49,490
கோடெர்மா 23 ஜனவரி 2022 49,530
லதேஹர் 23 ஜனவரி 2022 49,530
லோஹர்டாகா 23 ஜனவரி 2022 49,530
மவுநத்பஞ்சன் 23 ஜனவரி 2022 49,530
நாலந்தா 23 ஜனவரி 2022 49,490
நவாடா 23 ஜனவரி 2022 49,490
பாலமாவு 23 ஜனவரி 2022 49,530
பாட்னா 23 ஜனவரி 2022 49,490
ரோஹ்தாஸ் 23 ஜனவரி 2022 49,490
ஷெய்க்புரா 23 ஜனவரி 2022 49,490
சோன்பத்ரா 23 ஜனவரி 2022 49,530
வைஷாலி 23 ஜனவரி 2022 49,490
வாரணாசி 23 ஜனவரி 2022 49,530
அவுரங்காபாத் : தங்க விலை

அவுரங்காபாத் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அர்வால் 23 ஜனவரி 2022 66,880
அவுரங்காபாத் 23 ஜனவரி 2022 66,880
பல்லியா 23 ஜனவரி 2022 66,930
பால்ராம்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,890
போஜ்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,880
பக்ஸர் 23 ஜனவரி 2022 66,880
சாண்ட ul லி 23 ஜனவரி 2022 66,930
சத்ரா 23 ஜனவரி 2022 66,930
சாப்ரா 23 ஜனவரி 2022 66,880
கர்வா 23 ஜனவரி 2022 66,930
கயா 23 ஜனவரி 2022 66,880
காசிப்பூர் 23 ஜனவரி 2022 66,930
ஹசாரிபாக் 23 ஜனவரி 2022 66,930
ஜெஹனாபாத் 23 ஜனவரி 2022 66,880
கைமூர் 23 ஜனவரி 2022 66,880
கோடெர்மா 23 ஜனவரி 2022 66,930
லதேஹர் 23 ஜனவரி 2022 66,930
லோஹர்டாகா 23 ஜனவரி 2022 66,930
மவுநத்பஞ்சன் 23 ஜனவரி 2022 66,930
நாலந்தா 23 ஜனவரி 2022 66,880
நவாடா 23 ஜனவரி 2022 66,880
பாலமாவு 23 ஜனவரி 2022 66,930
பாட்னா 23 ஜனவரி 2022 66,880
ரோஹ்தாஸ் 23 ஜனவரி 2022 66,880
ஷெய்க்புரா 23 ஜனவரி 2022 66,880
சோன்பத்ரா 23 ஜனவரி 2022 66,930
வைஷாலி 23 ஜனவரி 2022 66,880
வாரணாசி 23 ஜனவரி 2022 66,930
அவுரங்காபாத் : வெள்ளி விலை